Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Култура

Суфинансирање пројеката културног ствaралаштва националних мањина у 2016. години

 

На јавни конкурс могу да се пријаве: 

 1. удружења националних мањина регистрована на локалном нивоу и
 2. удружења националних мањина од посебног значаја за Републику.

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте:

 1. који афирмишу културу и културну разноликост путем очувања, заштите и презентације културног насљеђа националних мањина,
 2. који су истраживачки, едукативни и промотивни из области културе националних мањина,
 3. који су намијењени дјеци и младима, а у сврху очувања културе националних мањина,
 4. којима се врши повезивање више удружења исте националне мањине у Републици ради очувања и богатијег презентовања њихове културне традиције,
 5. којима се унапређује сарадња са сродним удружењима националних мањина изван Републике,
 6. којима се унапређује сарадња између различитих удружења националних мањина са циљем промоције богатства различитости и
 7. којима се промовише и доприноси одржавању вишегодишњих програмских активнисти националних мањина.

 

Више о конкурсу (секција документи)

 

Конкурс за суфинансирање потреба у култури 2016 

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2016. годину, односно шест појединачних конкурса за посебна подручја културне дјелатности, за шта је буџетом планирано укупно 630.000 марака.

 

Ријеч је Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката филмских фестивала, Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката позоришне продукције и позоришних фестивала, Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката књижевно-умјетничког стваралаштва у области издавачке дјелатности, Јавном конкурсу за суфинансирање књижевних манифестација, Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката из области ликовне и примијењене умјетности, дизајна и архитектуре те Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката из музичке и музичко-сценске дјелатности.

 

Право подношења пријаве на Јавни конкурс имају правна лица регистрована искључиво за обављање културно-умјетничке и издавачке дјелатности у Републици Српској и установе које обављају дјелатност из области културе, чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

 

Јавни конкурс

 

 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2015.годину

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу.

Путем овог конкурса биће суфинансирани пројекати из области међународне сарадње - подршка организацијама, удружењима и установама културе којe користе средства иностраних фондова те области децентрализације у култури. Посебни услови за сваку од наведених области утврђени су самим Јавним конкурсом.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс, који је отворен до 25. децембра ове године, имају организације, удружења грађана и установе за обављање културне дјелатности регистроване на територији Републике Српске, док установе културе чији је оснивач Република Српска не могу учествовати у расподјели средстава.

 

Конкурс (секција документи)

 

Суфинансирање филмских пројеката/филмска продукција за 2015.годину

 

Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање филмских пројеката, и то за продукцију нискобуџетног:

 1. дугометражног играног филма и
 2. дугометражног документарног филма.

На Јавни конкурс из тачке I могу се пријавити продуценти, односно регистрована правна лица (привредна друштва) на подручју Републике Српске (у даљем тексту: Република), чија је основна дјелатност филмска продукција, чији су оснивачи држављани Републике, са сталним мјестом боравка на подручју Републике.

Право учешћа на Јавни конкурс немају:

 1. телевизијске станице,
 2. филмови наведени у члану 8. Закона о кинематографији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/09),
 3. ранији корисници буџетских средстава (продуценти, продуцентске куће, аутори, одговорна и овлаштена лица, или лица која се препознају у достављеном филмском пројекту са промијењеним називом регистованог правног лица), који су се према буџетским средствима Републике понашали неодговорно, или нису испоштовали обавезе дефинисане уговором који су потписали са Министарством.

 Јавни конкурс остаје отворен до 30.09.2015. године

 

Конкурс

Образац за пријаву

 

Суфинансирање пројеката културног ствaралаштва националних мањина у 2015.години

 

На јавни конкурс могу да се пријаве:

 • удружења националних мањина регистрована на локалном нивоу и
 • удружења националних мањина од посебног значаја за Републику.

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте:

 1. који афирмишу културу и културну разноликост путем очувања, заштите и презентације културног насљеђа националних мањина,
 2. који су истраживачки, едукативни и промотивни из области културе националних мањина,
 3. који су намијењени дјеци и младима, а у сврху очувања културе националних мањина,
 4. којима се врши повезивање више удружења исте националне мањине у Републици ради очувања и богатијег презентовања њихове културне традиције,
 5. којима се унапређује сарадња са сродним удружењима националних мањина изван Републике,
 6. којима се унапређује сарадња између различитих удружења националних мањина са циљем промоције богатства различитости и
 7. којима се промовише и доприноси одржавању вишегодишњих програмских активнисти националних мањина.

 

Јавни конкурс биће објављен на порталу Владе Рeпублике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе, на порталу Е-култура (www.ekulturars.com) и у дневном листу „Независне новине“.Јавни конкурс остаје отворен тридесет дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“.

 

Више о Конкурсу

 

Кoнкурс зa рaспoдjeлу срeдстaвa у култури 2015.

 

Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe рaсписaлo je кoнкурсe зa рaспoдjeлу срeдстaвa зa прojeктe у култури зa oву гoдину у укупнoм изнoсу oд 650.000KM.

Конкурси за пројекте у области културе расписани су у складу са Правилником за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за све области културе.

 

Конкурси за суфинасирање су расписани за сљедеће области:

 • Књижeвнe мaнифeстaциje,
 • Ликoвнa умjeтнoст,
 • Пoзoришнa прoдукциja и пoзoришни фeстивaли,
 • Филмски фeстивaли,
 • Mузичкa и музичкo-сцeнскa дjeлaтнoст и
 • Издaвaчкa дjeлaтнoст.

Право пријаве на конкурс имају све организације и удружења регистрована искључиво за обављање културно-умјетничке дјелатности у Републици Српској, као и установе културе чији су оснивач локалне заједнице.

Услoвe, нaчин приjaвe и oстaлe oдрeдбe кoнкурсa зaинтeрeсoвaни мoгу видjeти нa пoртaлу Влaдe Рeпубликe Српскe - стрaницa Mинистaрствa прoсвjeтe и културe (секција „Документи“) и на порталу еКултура.