Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Технологија

Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

 

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске је дана 10.08.2022. године расписало Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП), на основу Уредбе о поступку додјеле подстицаја за МСП („Службени гласник Републике Српске", бр. 66/22).

 

Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за МСП за дигиталну трансформацију, техничке иновације, очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције.

 

За подстицаје за дигиталну трансформацију, техничке иновације и очување старих и умјетничких заната и домаће радиности планирана су средства у износу од 820.000,00 КМ, док су за подстицаје за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције, планирана средства у износу од 187.000,00 КМ.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту МСП.

Подстицаји обухватају државну помоћ мале вриједности, у складу са прописом којим се уређује државна помоћ из буџета Републике Српске.

Пројекти дигиталне трансформације морају бити нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 10.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове и која претежну дјелатност имају из области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 22 и 25 до 33.

Пројекти који за предмет имају техничку иновацију морају бити завршени пројекти, а суфинансирају се са 50% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 3.000,00 КМ до 60.000,00 КМ.

 

Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове и која имају претежну дјелатност такође из области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија и то: 13 до 18, 20, 22 и 24 до 33, као и из Правилника о занатским дјелатностима и то: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 и 96.04.

 

Пројекти за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности морају бити нови пројекти, а суфинасирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.

Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове и посебан услов да имају статус старог или умјетничког заната или домаће радиности, као и развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебан услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у вези са очувањем старих и умјетничких заната и домаће радиности.

Пројекти за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби морају бити нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 7.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове, као и развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области МСП.

Пројекти за организовање сајма, односно конференције могу бити завршени и нови пројекти, а суфинансирају се са 50% од вриједности оправданих улагања за завршене пројекте и 80% од вриједности оправданих улагања за нове пројекте, при чему вриједност оправданих улагања може бити у распону од 7.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

За овај подстицај могу се пријавити развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области МСП, као и МСП која испуњавају опште услове и посебни услов да за претежну дјелатност имају разред дјелатности 82.30.

Јавни позив објављен је дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 15 данa од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске", односно до 25.08.2022. године.

Oбавезни документи: захтјев за додјелу подстицаја, изјава o примљеној државној помоћи и спецификације реализованих и нереализованих пројектних активности могу се преузети са интернет странице Министарства привреде и предузетништва.

 

Више о конкурсу

 

Koнкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2019. годину

 

Предмет конкурса

Финансијска подршка пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa обухвата сљедеће врсте пројеката:

 1. Развој технологијa за:
  Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.
 2. Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија:
  - Конструкција, израда и испитивање савремене опреме (сопствени развој)
  - Набавка опреме. 
 3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa у земљи.
 4. Учешћа у програмима Европске уније или у међународним пројектима за  развој технологија финансираним од стране  међународних институција и фондова:
 5. Припрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније- COSME, EUREKA и други (суфинансирање припремних активности: радионица, консултативних састанака, обука и сл. чија је сврха припрема нових приједлога пројеката),
 6. Учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране - међународних институција и фондова.

 

Општи критеријуми

 1. Начин на који је пројекат укључен или повезан са стратегијом у области научног и технолошког развоја и на који начин доприноси њеној реализацији,
 2. Ефекти које ће пројекат имати за заједницу
 3. Број људи који ће имати користи од датог пројекта и на који начин (ново   запошљавање, научно и стручно усавршавање и слично),
 4. Усмјереност пројекта на циљне групе
 5. Буџет пројекта- реалан и усклађен са активностима,
 6. Остваривост планираних резултата и мјерљивост индикатора у буџету пројекта и
 7. Развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта.

Елиминаторни критеријуми

 1. Пријава није достављена у року,
 2. Достављена непотпуна или нетачна документација назначена у конкурсу,
 3. Није оправдан утрошак средстава за раније одобрене пројекте (није достављен прихватљив финансијски и наративни извјештај о провођењу раније одобреног пројекта),
 4. Правно  лице које је било  корисник средстава за финансијску подршку пројектима не може са истим пројектом бити учесник на конкурсу,
 5. Достављено више од два (2) пројекта од стране једног апликанта на конкурс.

 

У складу са финансијским  планом Ресора за научнотехнолошки развој за 2019. годину, планиранa средства за суфинансирање пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa износе  120.000,00 КМ, а планирани износи по појединим категоријама  пројеката су:

 1. Развој технологијa                                                                     35.000,00 КМ
 2. Обезбјеђење савремене опреме                                             45.000,00 КМ
 3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa          20.000,00 КМ           
 4. Учешћа у програмима Европске уније                                    20.000,00 КМ           

 

Максималан иснос финансијске подршке по једном пројекту износи 10.000,00 КМ.

 

Пријаве на конкурс се примају до 04.12.2019. године.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Конкурс за суфинансирање програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад у 2019. години

 

У складу са финансијским планом рада Министарства за 2019. годину, Ресора за научнотехнолошки развој, средства за суфинансирање Програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад износе 100.000,00 KM. Министарство задржава право да у току године изврши корекцију висине финансијских средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима у 2019. години.

 

Услови за суфинансирање су сљедећи:

 

 1. да се ради о научноистраживачкој организацији (у даљем тексту: НИ организација) у складу са одредбама Закона о Измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (високошколске установе, Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри);
 2. да је унапређење инфраструктуре и набавка опреме од значаја за одвијање и унапређење научноистраживачког рада;
 3. да постоји реална потреба за унапређењем инфраструктуре и набавком опреме;
 4. да унапређење инфраструктуре и набавка опреме употпуњују или унапређују већ постојећу опрему, чиме битно побољшавају карактеристике постојеће опреме;
 5. да је припремљен интегралан пројекат унапређења инфраструктуре и набавке опреме;
 6. да је обезбијеђено финансијско учешће у финансирању пројекта унапређења инфраструктуре и набавке опреме;
 7. да је оправдан утрошак средстава уколико је било финансијске подршке по претходним конкурсима Министарства за ове намјене.

 

Пријаве на конкурс чији износ тражених средстава буде већи од 10.000,00 КМ неће бити разматране. 

 

Конкурс остаје отворен до 10.10.2019. године

 

Више о конкурсу (пријава)

 

 

Koнкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2018. годину

 

Предмет конкурса

Финансијска подршка пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa обухвата сљедеће врсте пројеката:

1)     Развој технологијa за:

Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

2)     Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија:

         а.  Конструкција, израда и испитивање савремене опреме (сопствени развој)

         б.   Набавка опреме.                                                                         

3)      Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за:

 Учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи.

4)      Учешћа у програмима Европске уније или у међународним пројектима за  развој технологија финансираним од стране  међународних институција и фондова:

а. Припрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније- Хоризонт 2020, COSME, EUREKA и други (суфинансирање припремних активности: радионица, консултативних састанака, обука и сл. чија је сврха припрема нових приједлога пројеката),

б. Учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране  међународних институција и фондова.

 

Право учешћа на конкурсу имају правна лица која су уписана у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија који се води у Министарству науке и технологије,  у складу са одредбама чл. 6-8.  Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологије (у даљем тексту: Правилник).

Корисници средстава финансијске подршке пројектима развоја технологија дужни су да обезбиједе финансијско ућешће у пројекту у висини од најмање 50% од укупне вриједности пројекта.

Правна лица која су уписана у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија могу учествовати на јавном конкурсу и са више пројеката, под условима да сваки пројекат има другог кординатора пројекта и да координатор пројекта на једном пројекту може да буде члан тима на још највише два пројекта тог или другог правног лица.

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2018. годину, планиранa средства за суфинансирање пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa износе  120.000,00 КМ, а планирани износи по појединим категоријама  пројеката су:

 1. Развој технологијa                                                                    35.000,00 КМ
 2. Обезбјеђење савремене опреме                                             45.000,00 КМ
 3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa          20.000,00 КМ           
 4. Учешћа у програмима Европске уније                                    20.000,00 КМ           

         

Максималан иснос финансијске подршке по једном пројекту износи 10.000,00 КМ. Министарство задржава право да измијени предвиђену висину средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства науке и технологије у текућој години, као и предвиђину висину средстава по појединим категоријама пројеката у складу са чланом 18. Правилника.  

Пријаве на конкурс се примају до 26.10.2018. године

 

Више о конкурсу

 

 

Koнкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2017. годину

 

 

Финансијска подршка пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa обухвата сљедеће врсте пројеката:

1)     Развој технологијa за:

Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

2)     Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија:

         а.  Конструкција, израда и испитивање савремене опреме (сопствени развој)

         б.   Набавка опреме.                                                                         

3)      Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за:

 Учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи.

4)      Учешћа у програмима Европске уније или у међународним пројектима за  развој технологија финансираним од стране  међународних институција и фондова:

а. Припрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније- Хоризонт 2020, COSME, EUREKA и други (суфинансирање припремних активности: радионица, консултативних састанака, обука и сл. чија је сврха припрема нових приједлога пројеката),

б. Учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране  међународних институција и фондова.

 

 

Право учешћа на конкурсу имају правна лица која су уписана у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија који се води у Министарству науке и технологије,  у складу са одредбама чл. 6-8.  Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологије (у даљем тексту: Правилник).

Корисници средстава финансијске подршке пројектима развоја технологија дужни су да обезбиједе финансијско ућешће у пројекту у висини од најмање 50% од укупне вриједности пројекта.

Правна лица која су уписана у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија могу учествовати на јавном конкурсу и са више пројеката, под условима да сваки пројекат има другог кординатора пројекта и да координатор пројекта на једном пројекту може да буде члан тима на још највише два пројекта тог или другог правног лица.

 

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2017. годину, планиранa средства за суфинансирање пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa износе  117.000,00 КМ, а планирани износи по појединим категоријама  пројеката су:

 1. Развој технологијa                                                                   32.000,00 КМ
 2. Обезбјеђење савремене опреме                                        45.000,00 КМ
 3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa    20.000,00 КМ           
 4. Учешћа у програмима Европске уније                                 20.000,00 КМ           

 

Максималан иснос финансијске подршке по једном пројекту износи 10.000,00 КМ. Министарство задржава право да измијени предвиђену висину средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства науке и технологије у текућој години, као и предвиђину висину средстава по појединим категоријама пројеката у складу са чланом 18. Правилника.  

 

Пријаве на конкурс се примају до 01.12.2017. године.

 

Више о конкурсу

 

 

Koнкурс за суфинансирање програма обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научноистраживачки рад у 2016. години

 

Услови за суфинансирање су сљедећи: 

 1. да се ради о научноистраживачкој организацији из Републике Српске (у даљем тексту: НИ организација) која је уписана у Регистар научноистраживачких организација у Министарству науке и технологије (односи се на научноистраживачке институте и научна удружења) и пријављена у систем E-CRIS.RS,
 2. да је обавезно обезбијеђено учешће матичне НИ организације и других надлежних или релевантних субјеката (нпр. привредна друштва) у суфинансирању пројекта набавке опреме,
 3. да постоји реална потреба за таквом опремом или простором, тј. да су опрема или простор од значаја за одвијање и унапређење научноистраживачког рада у НИ организацији,
 4. да је од стране НИ организације припремљен интегралан пројекат (један јединствени пројекат за све организационе дијелове те НИ организације) за набавку опреме или обезбјеђење простора, са детаљним планом финансирања и назначеним приоритетима, у случају да НИ организација има више парцијалних пројеката,
 5. да је програм у складу са програмом рада Министарства и Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске и приоритетним научним областима дефинисаним у поменутој стратегији.

 

Уз пријаву на конкурс (посебан образац) потребно је доставити сљедеће:

 • детаљан опис пројекта (или интегралног пројекта - обједињен захтјев за све организационе дијелове)  набавке опреме или обезбјеђења простора,
 • детаљно образложење о непоходности набавке опреме или обезбјеђења простора,
 • потврда о учешћу матичне НИ организације или других надлежних или релевантних субјеката у суфинансирању пројекта набавке опреме,
 • спецификација неопходне опреме (одредити приоритете набавке опреме),
 • три понуде.

 

У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства науке и технологије за 2016. годину, укупна средства за ову намјену износе 100.000,00 KM. Министарство задржава право да у току године изврши корекцију висине финансијских средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства науке и технологије у  2016. години.

Трошкови пројекта набавке опреме морају бити усклађени са планираним средствима Министарства науке и технологије и не смију прелазити износ од 10.000,00 КМ. Пријаве на конкурс чији износ тражених средстава буде већи од 10.000,00 КМ неће бити разматране. 

 

Конкурс

Пријава на Конкурс

 

 

Финансијска подршка пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2015. годину

 

Финансијска подршка пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa обухвата сљедеће врсте пројеката:

а) Развој технологијa за:

 1. Израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за привредни развој,
 2. Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

б) Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија:

 1. Конструкција, израда и испитивање савремене опреме (сопствени развој)
 2. Набавка опреме.

в) Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за:

 1. Излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству,
 2. Учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи.

г) Учешћа у програмима Европске уније или у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова:

 1. Припрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније (Хоризонт 2020, COSME, EUREKA и други),
 2. Учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова.

 

У складу са финансијским планом Ресора технологије за 2015. годину, планиранa средства за суфинансирање пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa износе 213.000,00 КМ, а планирани износи по појединим категоријама пројеката су:

 • Развој технологијa 80.000,00 КМ
 • Обезбјеђење савремене опреме 83.000,00 КМ
 • Учешће на стручним скуповима о развоју технологије 30.000,00 КМ
 • Учешћа у програмима Европске уније 20.000,00 КМ

Више о конкурсу

 

 

Финансијска подршка пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2014. годину

 

Финансијска подршка развоја технологијa у Републици Српској за 2014. годину обухвата сљедеће врсте пројеката:

Развој технологијa за:

 • Израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за привредни развој,
 • Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова технологија или значајно побољшава постојећа, према одговарајућој спецификацији, за:

 • Конструкцију, израду и испитивање савремене опреме (сопствени развој),
 • Набавку опреме.

Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за:

 • Излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству,
 • Учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи.

 

У складу са финансијским планом расподјеле буџетских средстава Министарства, укупна средства за предмет конкурса износе 213.000,00 КМ, а износи по појединим врстама пројеката су:

 1. Развој технологијa 80.000,00 КМ
 2. Обезбјеђење савремене опреме 103.000,00 КМ
 3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологије 30.000,00 КМ

Министарство задржава право да по потреби изврши корекцију висине финансијских средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства за 2014. годину.

 

Више о конкурсу

 

 

Финансијска подршка развоја технологије у Републици Српској у 2013. години 

Министарство науке и технологије је објавило конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2013. годину.

Финансијска подршка развоја технологијa у Републици Српској за 2013. годину обухвата сљедеће врсте пројеката:

1. Развој технологијa за:

 • Израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за привредни развој,
 • Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.

2. Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова технологија или значајно побољшава постојећа, према одговарајућој спецификацији, за конструкцију, израду и    испитивање савремене опреме (сопствени развој).

3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за:

 • Излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству,
 • Учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи.

Конкурс је отворен до 01.10.2013. године.


 

Финансијска подршка развоја технологије у Републици Српској у 2012. години 

Министарство науке и технологије Републике Српске расписало je Конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологије, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологије у Републици Српској за 2012. годину.
Финансијска подршка развоја технологије у Републици Српској за 2012. годину обухвата сљедеће врсте пројеката:

1. Развој технологије за:

 • израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за привредни развој
 • тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији

2. Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова технологија или значајно побољшава постојећа за:

 • конструкцију, израду и испитивање савремене опреме (сопствени развој)
 • набавку опреме

3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологије за:

 • излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству
 • учешће у организацији стручних скупова о развоју технологије у земљи

 

У складу са финансијским планом расподјеле буџетских средстава Министарства, укупна средства за предмет конкурса износе 300.000,00 КМ, а износи по појединим врстама пројеката су:

1. Развој технологије – 170.000,00 КМ
2. Обезбјеђење савремене опреме – 100.000,00 КМ
3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологије – 30.000,00 КМ

 

Конкурс је отворен до 16.11.2012. године.

 

Више о конкурсу

 

Конкурс за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској за III и IV квартал 2010. године 

 

Укупан износ средстава финансијске подршке иноваторства у Републици Српској за III и IV квартал 2010. године је 37.500,00 КМ, од којих се за:

 • помоћ Савезу иноватора, удружењима иноватора и другим организацијама везаним за иноваторство распоређује 16.500,00 КМ,
 • стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора распоређује 21.000,00 КМ.

Пријаве подносити искључиво на  обрасцима, и то за организације: ООИ и ООЗ, а појединачни иноватори: ОИЗ, те ОИИ ако се по други пут пријављују са истом иновацијом. Наведени обрасци се налазе на web страни www.mnk.vladars.net или се могу добити путем факса број 051/338-856.

 

Конкурс је отворен до 22.11.2010. године.

 

 

Kонкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологије у Републици Српској, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологије за 2010. годину

 

1.  Предмет конкурса

Финансијска подршка развоја технологије у Републици Српској за 2010. годину обухвата слиједеће врсте пројеката:

а) Развој технологије:

 1. Израда елабората или студија о тестирању и увођењу савремене или значајно побољшане постојеће технологије,
 2. Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот технологији.

б) Набавка савремене опреме којом се уводи нова технологија или значајно побољшава постојећа, према одговарајућој спецификацији.

в) Учешће на стручним скуповима о развоју технологије :

 1. Посјета или активно учешће на овим скуповима у земљи или иностранству,
 2. Учешће у организацији ових скупова у земљи

г) Учешће на пројектима међународне сарадње - израђена и прихваћена пријава на међународни пројекат за развој технологија.

 

Више о конкурсу