Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Породица
Одштампај

Пријава и упис личног имена

Упис у матичне књиге рођених

Матичне књиге рођених воде се за свако насељено мјесто (насеље-град, село) засебно, по матичним подручјима које одређује скупштина општине.

 

У матичну књигу рођених уписују се:

  • подаци о рођењу, и то: име и презиме и пол дјетета, држављанство и вјероисповјест;
  • подаци о родитељима дјетета, и то: име и презиме (за мајку и дјевојачко презиме), држављанство, пребивалиште и адреса стана;
  • признаванје и утврђиванје очинства и материнства, позакоњење, усвојење и престанак усвојења, старатељство и престанак старатељства, закључење, престанак и поништење брака и оглашавање брака непостојећим, промјена имена и презимена дјетета и промјена имена и презимена родитеља, односно усвојиоца, промјена држављанства, смрт и проглашење умрлим, продужење и престанак продужења родитељског права.

 

Пријава рођења дјетета

Рођење дјетета пријављује се усмено или писмено ради уписа у матичну књигу рођених матичару матичног подручја на коме је мјесто у коме се дијете родило.

Рођење дјетета у саобраћајном средству у току превоза пријављује се матичару матичног подручја на коме је мјесто гдје се путовање мајке завршило.

Рођење дјетета мора се пријавити у року од 15 дана од дана рођења. Ако је дијете мртво рођено ван здравствене установе, рођење се мора пријавити у року од 24 сата од рођења дјетета, а ако то није могуће, најкасније наредног дана. Ако тај дан није радни дан, рођење мртвог дјетета мора се пријавити најближој станици полиције.

Рођење дјетета у здравственој установи дужна је пријавити здравствена установа. Рођење дјетета ван здравствене установе дужан је да пријави отац дјетета, а ако он није у могућности да то учини или је непознат, рођење дјетета дужан је да пријави други члан домаћинства, односно лице у чијем стану је дијете рођено или мајка чим за то буде способна или бабица или љекар ако су судјеловали у порођају, а ако ових лица нема или нису у могућности да рођење дјетета пријаве, рођење је дужно пријавити лице које је сазнало за рођење.

 

Упис имена у матичну књигу рођених

Рок за упис личног имена дјетета у матичну књигу рођених је 30 дана од дана рођења дјетета. Лично име састоји се од имена и презимена. Лично име дјетета родитељи одређују споразумно. Дијете добија презиме према презимену једног или оба родитеља. Ако се родитељи нису споразумјели о личном имену дјетета, лично име дјетета одређује надлежни орган старатељства. Упис дјетета у Матичну књигу рођених врши један од родитеља.

Ко у прописаном року не пријави рођење дјетета или личног имена дјетета казниће се новчаном казном.

 

Неопходни документи

  1. Извод из матичне књиге вјенчаних
  2. Увјерење о држављанству (доказ о држављанству) за оба родитеља;
  3. Пет (5) образаца за родни лист;
  4. Два (2) обрасца увјерења о држављанству.

Упис у матичну књигу рођених дјеце рођене ван брака

Ако је дијете рођено ван брака, подаци за оца ће се уписати само ако је очинство признато пред матичарем, органима старатељства, нотаром, односно утврђено судском одлуком.

 

Неопходни документи

Извод из матичне књиге рођених за мајку  и доказ о очинству ако отац није признао дијете пред матичерем.

Мјесне канцеларије можете пронаћи на званичним презентацијама општина у РС.

 

Правни основ:

Закон о матичним књигама

Закон о измјенма и допунама Закона о матичним књигама

Закон о личном имену, Сл. гл. РС 27/93 и 15/00, члан 3.

Упутство о вођењу матичних књига