Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Породица
Одштампај

Алиментација

Одређивање издржавања

Након развода брака, издржавање за дијете одређује суд у поступку за издржавање ако родитељи о томе нису постигли договор.  

Приликом утврђивања потреба лица које тражи издржавање, суд ће узети у обзир његово имовно стање, способност за рад, могућност за запошљавање, здравствено стање и друге околности од којих зависи оцјена његових потреба.

Кад се издржавање тражи за дијете, суд ће узети у обзир и узраст дјетета, као и потребе за његово школовање.

Приликом утврђивања могућности лица које је дужно да даје издржавање, суд ће узети у обзир сва његова примања и стварне могућности да стиче повећану зараду, као и његове властите потребе и законске обавезе по основу издржавања.

 

У спору родитеља о издржавању дјетета суд ће, родитељу коме је дијете повјерено на заштиту и васпитање, посебно цијенити као допринос за издржавање дјетета, рад и бригу тог родитеља коју улаже у васпитање и подизање дјетета.

Кад суд утврди да родитељи ни заједнички нису у могућности да подмирују потребе издржавања дјетета, обавијестиће о томе орган старатељства ради обезбјеђења средстава за издржавање дјетета. Орган старатељства ће настојати да се родитељи споразумију о издржавању дјетета, односно о повишењу доприноса за издржавање дјетета када то захтијевају повећане потребе дјетета или то омогућавају боље материјалне прилике родитеља.

 

Лице које је дужно да даје издржавање, а налази се у радном односу или је корисник пензије, или остварује сталну новчану ренту у мјесечним износима, суд ће обавезати на плаћање будућих мјесечних износа издржавања који се одређују у проценту од личног дохотка, пензије, или сталне новчане ренте. Ако се плата, пензија или стална новчана рента, из којих се алиментира издржавање остварује у иностранству, плаћање будућих мјесечних износа може се одредити и у фиксном износу и у валути у којој се ти приходи остварују.

 

Лице које је дужно да даје издржавање, а које није у радном односу ни корисник пензије, а нити остварује сталну новчану ренту у мјесечним износима, суд ће обавезати на плаћање будућих мјесечних износа издржавања у новчаним износима који се одређују у проценту од зајамченог личног дохотка у Републици. Изузетно ако је износ издржавања у овом случају већи од зајамченог личног дохотка, суд га одређује у фиксном новчаном износу.

 

Поступак у споровима за издржавање

Суд ће по службеној дужности одлучити о издржавању дјеце када одлучује о повјеравању дјеце на заштиту и васпитање једном од родитеља, неком другом лицу или одговарајућој организацији или установи.

Суд ће по службеној дужности одлучити о издржавању дјетета када у спору за утврђивање очинства утврди да је тужени отац дјетета.

У споровима о издржавању малољетне дјеце или пунољетне дјеце над којом је продужено родитељско право, суд може и по службеној дужности одредити привремене мјере ради давања издржавања.

У осталим споровима о издржавању суд ће одредити привремене мјере ради давања издржавања. Привремене мјере одредиће се ако се учини вјероватним да постоје чињенице од којих зависи право на издржавање, а у споровима за утврђивање очинства и ако се учини вјероватним да је тужени отац дјетета.

 

Ако се у парници одлучује о издржавању малољетне дјеце или пунољетне дјеце из члана 233. Породичног закона ( пунољетна дјеца до 26. године која се налазе на редовном школовању као и пунољетна дјеца која су због болести, физичких или психичких недостатака неспособна за рад а немају довољно средстава за живот орган старатељства учествује у том поступку ради заштите интереса дјеце.

 

Суд који одлучује у парници о издржавању обавијестиће орган старатељства о поступку и позивати га на сва рочишта, као и достављати му све одлуке донесене у поступку.