Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Грађевинарство

Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију издаје лиценце за:

1.  Лиценце (рјешења) за физичка лица: 

 • Лиценца за пројектовање
 • Лиценца за извођење (грађење)
 • Лиценца за израду просторно-планске документације 

Обавезна документација:

 1. Захтјев за издавање одговарајуће лиценце (извођење, пројектовање или израда просторно-планске документације);
 2. Овјерена  копија дипломе o завршеној школи, односно факултету;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту (овјерена копија);
 4. Увјерење о радном стажу  у струци, на пословима за које лице тражи   
  лиценцу ( не може бити краће од 5 година ) –овјерено од послодавца;
 5. Референс листа за послове за које се тражи лиценца – овјерена од послодавца;
 6. Доказ о уплати трошкова за обраду захтјева (једна лиценца 200 КМ)

2.   Лиценце (рјешења) за правна лица:

 • Лиценца за пројектовање
 • Лиценца за извођење (грађење)
 • Лиценца за израду просторно-планске документације
 • Лиценца за нострификацију техничке  документације

Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију