Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Електроенергетика

Рјешење о испуњености услова за обављање послова у области електроенергетике 

На основу Закона о електричној енергији, донесен је Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке опреме морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивање електроенергетских постројења и инсталација ( Службени гласник Републике Српске број 37/11) који прописује услове које у погледу кадрова и техничке опремљености морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која обављају послове :

  

  • ревизије и испитивања електричних инсталација
  • монтаже и ремонта електроенергетске опреме,
  • ревизије и испитивања електроенергетских постројења.

 

Подносилац захтјева подноси један захтјев са прилозима (дефинисаним у Правилнику) за један или више послова наведених под а), б) и в), са конкретним називима типских испитивања (или других активности) за које је поносилац захтјева у потпуности технички опремљен и кадровски оспособљен.

 

Због широког обима активности које се могу подвести под сваки од наведених послова у складу са дефиницијама појмова у Правилнику, Комисија министарства дефинише одређене врсте и обим послова (у оквиру уопштених назива наведених под а), б) и в), за чије обављање подносилац захтјева располаже одговарајућим пословним просторијама и кадровима електротехничке струке, те неопходном опремом и техничком документацијом (методологије рада и испитивања, правилници, и др.).

 

Спецификација послова (типских испитивања, радова и друго) који се обављају у оквиру уопштених назива (наведених под а), б) и в)) дефинише се у рјешењу о испуњености услова.

 

 

 

Закон о електричној енергији 

Министарство индустрије, енергетике и рударства