Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Образовање
Одштампај

Средње образовање

Дјелатност средњег образовања обухвата различите врсте и облике образовања којим се након завршене основне школе стичу знања и способности потребна за рад у струци и за даље образовање појединца.

Средњe образовање доступно је свима под једнаким условима, у складу са овим законом и способностима појединца.

Средње образовање није обавезно.

 

Школа се може основати као јавна или као приватна школа.

Јавне и приватне школе оснивају се под једнаким условима.

Јавну школу оснива Република.

Приватна школа оснива се одлуком оснивача, уз сагласност Министарства.

 

У први разред школе уписује се лице које је завршило основну школу и не може бити старије од 17 година.

Лица која се уписују у школе за ученике са посебним образовним потребама могу имати другу старосну границу за упис у први разред.

Упис ученика врши се на основу јавног конкурса.

Статус редовног ученика може се стећи само у једној школи.

Изузетак може бити одличан ученик који има статус редовног ученика у једној школи и може у исто вријеме да се упише и у умјетничку школу.

Сви ученици са територије Републике и Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне или приватне школе без обзира на то гдје су завршили основну школу.

Упис редовних ученика врши се у јунском и јулском року, на основу јавног конкурса који расписује оснивач.

Упис у други, трећи и четврти разред врши се сваке године прије почетка школске године, а број ученика одређује се у складу са чланом 37. овог закона.

 

Успјех редовних ученика прати се и оцјењује током наставе.

Наставник оцјењује ученика на часу, са образложењем, а оцјена је јавна и доступна ученику и његовом родитељу.

Закључну оцјену за сваки предмет наставник предлаже јавно у одјељењу на крају полугодишта и школске године, на основу праћења и оцјењивања током полугодишта, односно школске године.

 

Успјех ученика у учењу из наставних предмета у току наставе и на крају сваког полугодишта оцјењује се описном и бројчаном оцјеном:

 • одличан (5),
 • врлодобар (4),
 • добар (3),
 • довољан (2),
 • недовољан (1).

Оцјена недовољан (1) није пролазна.

 

Закључне оцјене из предмета на приједлог предметних наставника утврђује одјељенско вијеће, а верификује Наставничко вијеће.

 

Успјех ученика који има све оцјене позитивне утврђује се аритметичком средином позитивних оцјена свих обавезних предмета, и то:

 • одличан успјех ако има средњу оцјену најмање 4,50,
 • врлодобар успјех ако има средњу оцјену од 3,50 до 4,49,
 • добар успјех ако има средњу оцјену од 2,50 до 3,49,
 • довољан успјех ако има средњу оцјену од 2,00 до 2,49.

Оцјене из факултативних предмета не утичу на општи успјех ученика.

 

Средња оцјена општег успјеха са двије децимале уписује се у прописану евиденцију, као и у свједочанство и диплому.

 

У средњој школи ученици полажу сљедеће испите:

 • разредни,
 • завршни,
 • матурски,
 • поправни,
 • допунски,
 • годишњи испит.

Разредни испит полаже:

 • редован ученик који из оправданих разлога није присуствовао редовној настави више од једне трећине предвиђеног годишњег фонда часова,
 • редован ученик који је из оправданих разлога остао неоцијењен на крају школске године,
 • ванредан ученик из свих предмета једног разреда, односно образовања по одговарајућем наставном плану и програму,
 • редован ученик из предмета из којег није организована настава најмање за једнутрећину укупног годишњег фонда часова наставе, као и из предмета чију наставу изводи неверификовано лице.

Завршни испит полажу ученици који су успјешно завршили трећи разред стручног образовања.

Матурски испит полажу ученици који су успјешно завршили четврти разред средњег образовања.

Допунски испит полаже се из одређених предмета у случајевима промјене и даљег наставка школовања, те након спроведеног поступка нострификације.

Годишњи испит полажу ученици умјетничких школа на крају сваког разреда. Уколико ученик добије недовољну оцјену на годишњем испиту из главног предмета, упућује се на понављање разреда.

Министар доноси: Правилник о садржају и начину полагања завршног и матурског испита у средњим стручним и техничким школама, Правилник о садржају и начину полагања матурског испита у гимназији и Правилник о садржају и начину полагања матурског испита у умјетничким школама.

 

Редован ученик који понавља разред плаћа уписнину за понављање разреда у висини најниже плате у Републици за текућу школску годину.

Одрасли сносе трошкове средњег образовања, доквалификације, преквалификације и специјализације.

Износ школарине за одрасле утврђује се у складу са Правилником о образовању одраслих и ванредном образовању ученика.

 

Средње школе у РС

Закон о средњем образовању и васпитању