Омладина
Одштампај

Регистрација

Омладинска организација, републичка омладинска организација, Омладински савјет и савјет града или општине стичу својство правног лица уписом у регистар, који води основни суд у сједишту окружног суда, на чијем подручју омладинска организација има сједиште (у даљем тексту: судски регистар).

 

Омладинске организације, из претходног става, уписују се у омладински регистар који води Секретаријат (у даљем тексту: омладински регистар), односно надлежни орган града или општине.

 

У регистар Секретаријата уписује се: назив омладинске организације, сједиште, број телефона, датум оснивања, подаци о лицу овлашћеном за заступање, листа оснивача, број рјешења о упису у судски регистар, јединствени идентификациони број и др.

Поступак за упис у омладински регистар покреће се пријавом за упис, коју подноси Секретаријату овлашћено лице омладинске организације.

 

Уз пријаву за упис у регисар који води Секретаријат прилажу се:

  • оснивачки акт или уговор о удруживању,
  • статут,
  • списак лица која су овлаштена за заступање,
  • листа оснивача,
  • програмски циљеви,
  • рјешење о упису у судски регистар.

У случају да двије или више омладинских организација поднесу захтјев Секретаријату за упис у омладински регистар под истим називом, одобриће се онај захтјев који је раније поднесен.

У случају да је такав упис извршен, Секретаријат ће донијети рјешење којим ће касније уписаној омладинској организацији наложити да у року од 30 дана изврши промјену свог назива. Ако не поступи по рјешењу у одређеном року омладинска организација, на коју се оно односи, брише се из регистра.

Омладинске организације које дјелују на територији више од једне општине или града, дужне су да се упишу у регистар надлежног органа на чијој територији се налази њихово сједиште, а у другом граду или општини само се евидентирају.

Надлежни органи града или општине су дужни да писмено обавијесте Секретаријат о сваком упису у регистар омладинских организација из става 1. и 2. овог члана.

 

Омладински савјет Републике Српске 

Закон о омладинском организовању (са измјенама и допунама)