Омладина
Одштампај

Омладински савјети

Републичке омладинске организације оснивају Омладински савјет Републике Српске (у даљем тексту: Омладински савјет) и учествују у његовом раду.

 

Дужности Омладинског савјета:

  • планирање, развоју и примјени Омладинске политике,
  • заступању интереса и права омладине и њиховом институционалном учешћу у животу и раду Републике, града и општине,
  • анимирању младих за омладински рад,
  • информисаности младих,
  • координацији и реализацији омладинских пројеката од републичког интереса,
  • координацији са надлежним органима и организацијама у Босни и Херцеговини,
  • међународној омладинској сарадњи и др.

 

За функционисање Омладинског савјета планирају се средства у буџету Републике у оквиру средстава Секретаријата. Омладински савјет финансира се и из властитих средстава објезбијеђених у складу са законом.

Омладински савјет делегира своје представнике у стручно-савјетодавна и радна тијела које формира Народна скупштина Републике Српске, Влада Републике Српске и Секретаријат у циљу развоја и реализације Омладинске политике.

Садржина и услови рада Омладинског савјета ближе се уређују статутом који доноси његова скупштина.

Омладински савјет доноси пословник о раду.

Оснивачи и чланови тијела у оквиру Омладинског савјета, дужни су да доприносе његовом јачању.

 

Закон о омладинском организовању (са измјенама и допунама)