Пословање
Одштампај

Општи услови за оснивање предузећа

Предузеће је правно лице које обавља дјелатност ради стицања добити.

Предузетник је физичко лице које обавља дјелатност ради стицања добити.

Физичко лице које обавља дјелатност слободне професије уређену посебним прописима сматра се предузетником, у смислу Закона о предузећима, ако је тим прописима тако уредено.

Индивидуални пољопривредник није предузетник у смислу овог закона.

Дјелатношћу, у смислу овог закона, сматрају се производња и промет робе и вршење услуга на тржишту.

 

Стицање својства правног лица

Предузеће стиче својство правног лица уписом у судски регистар.

 

Оснивање

Оснивачи

Предузеће могу оснивати физичка, односно правна лица (оснивачи).

Физичка лица могу основати ортачко друштво, командитно друштво, акционарско друштво и друштво с ограниченом одговорношћу.

Правна лица могу основати акционарско друштво, друштво с ограниченом одговорношћу и командитно друштво у својству командитора.

Држава, односно јединица локалне самоуправе може основати јавно предузеће.

Страна правна и физичка лица могу, под условима узајамности, оснивати предузеће у складу са Законом о предузећима и законом којим се уредују страна улагања.

 

Форма оснивачког акта

 1. Оснивачки акт предузећа може бити Одлука или Уговор о оснивању.
 2. Оснивачки акт предузећа које оснива један оснивач (једночлано друштво) је одлука о оснивању.
 3. Оснивачки акт предузећа које оснива држава, односно јединица локалне самоуправе је акт надлежног органа.
 4. Оснивачки акт из ст. 1. и 2. овог сачињава се у писменом облику.
 5. Потписи оснивача предузећа из ст. 1. и 2. овјеравају се код надлежног суда.

 

Оснивачки акт предузећа садржи одредбе о:

 • фирми и сједишту предузећа,
 • фирми оснивача и адреси, односно сједишту, а кад је оснивач физицко лице - о имену, адреси и матичном броју тог физицког лица,
 • дјелатности предузећа,
 • оснивачком улогу,
 • правима, обавезама и одговорностима оснивача према предузећу и предузећа према оснивачу,
 • условима и начину утврђивања и распоређивања добити и сношењу ризика,
 • заступању предузећа,
 • заштити животне средине,
 • другим питањима која су прописана овим законом.