Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Пословање
Одштампај

Облици предузећа

Закон о привредним друштвима предевиђа четири облика предузећа.

 

Ортачко друштво у смислу овог закона јесте привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака друштва ради обављања одређене дјелатности под заједничким пословним именом. Ортачко друштво одговара за своје обавезе цјелокупном имовином. Ортаци ортачког друштва одговорни су солидарно за све обавезе друштва цјелокупном својом имовином, ако са повјериоцем није другачије уговорено

 

Командитно друштво, у смислу овог закона, јесте привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака, ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, од којих најмање једно лице одговара неограничено за његове обавезе (комплементар), а најмање једно лице сноси ризик до висине свог уговореног улога (командитор). Командитно друштво за своје обавезе одговара цјелокупном имовином.

 

Акционарско друштво у смислу овог закона јесте привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица у својству акционара ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, чији је основни капитал утврђен и подијељен на акције. Акционарско друштво одговара за своје обавезе цјелокупном имовином. Акционари акционарског друштва не одговарају за обавезе друштва, осим до износа уговореног а неуплаћеног улога у имовину друштва, у складу са овим законом.

 

Друштво са ограниченом одговорношћу у смислу овог закона јесте привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица, у својству чланова друштва, ради обављања одређене дјелатности под заједничким пословним именом. Друштво са ограниченом одговорношћу одговара за своје обавезе цјелокупном имовином. Члан друштва са ограниченом одговорношћу не одговара за обавезе друштва, осим до износа неунесеног улога у имовину друштва. Друштво са ограниченом одговорношћу може имати највише 50 чланова. Ако се број чланова друштва са ограниченом одговорношћу повећа изнад 50 чланова, али не више од 100 чланова, и ако се тај број одржи у периоду дужем од годину дана, то друштво мијења правну форму у форму затвореног акционарског друштва.

 

Поред претходно наведених правних форми привредних друштава, посебним законом могу се одредити и друге правне форме друштава.

 

Јавно предузеће у смислу овог закона је предузеће које оснива Република Српска или јединица локалне самоуправе ради обављања дјелатности од општег интереса или које обавља дјелатности од општег интереса 

 

Закон о привредним друштвима (измјене)

Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 

Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 

Закон о измјенама и допуни Закона о привредим друштвима

Закон о јавним предузећима

Закон о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима