Јавне набавке
Одштампај

Приговор уговорном органу

Сваки добављач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама, има право да уложи приговор уговорном органу на поступак на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама. Приговор се подноси односном уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку, у писаној форми, у року од пет дана од дана када је подносилац стекао сазнање или је требало да сазна за наводну повреду овог закона, и не касније од једне године од датума наводне повреде.

Ако уговорни орган у роковима одређеним Законом не размотри приговор или одбије приговор, подносилац приговора може да поднесе жалбу Канцеларији за разматрање жалби, која се појављује као другостепени орган.