Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Закон и ред
Одштампај

Лична карта

Лична карта је јавна исправа којом се доказује идентитет, чињеница мјеста и датума рођења, пребивалишта, односно боравишта за расељено лице и држављанства БиХ. Сврха закона о личној карти је успостављање идентификације грађана БиХ и издавања личних карата сваком држављанину.

Држављани БиХ могу користити личну карту за прелазак државне границе у одређеним околностима и под условима утврђеним билатералним споразумом између БиХ и друге државе.

Држављанин старији од 18 година са пребивалиштем у БиХ дужан је да има издату личну карту у мјесту пребивалишта.

Лична карта се може издати и држављанину старијем од 15, а млађем од 18 година на лични захтјев или захтјев његовог родитеља.

Држављанину старијем од 18 година издаје се лична карта са роком важења од 10 година, држављанину старијем од 15, млађем од 18 година са роком важења од двије године, а држављанину старијем од 60 година са роком важења-трајно.

 

   

 

Лична карта са навршених 18 година живота

 • Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Доказ о идентитету - извод из МКР (Лица старија од 18 година која нису поднијела захтјев у законском року од 60 дана идентитет доказују важећом исправом нпр.путном исправом уколико живи у иностранству или важећим идентификационим документом друге државе уколико је стекло држављанство БиХ као двојно и сл.)
 • Доказ о држављанству - увјерење о држављанству БиХ и ентитетском држављанству уколико жели упис ентитетског држављанства у личној карти
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
 • Доказ о одређеној крвној групи уколико жели упис овог податка у личној карти – увјерење овлаштене здравствене установе
 • Доказ о уплати поштарине уколико захтијева да му се лична карта достави поштанским путем – уплатницa

 

Напомена: 
Доказ о ентитетском држављанству, доказ о крвној групи и доказ о уплати поштарине нису обавезни, прилажу се само уколико лице се изјасни за ове могућности.
Извод из МКР издат на новом обрасцу је трајан, а увјерење о држављанству не може бити старије од шест мјесеци и прилажу се оригинали или овјерене копије.


Лична карта са навршених 15 година живота 

 • Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Доказ о идентитету - извод из МКР 
 • Доказ о држављанству - увјерење о држављанству 
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница 
 • Приликом подношења захтјева обавезно је присуство и сагласност једног родитељаЛична карта за расељена лица 

 • Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији) 
 • Доказ о идентитету - извод из МКР 
 • Доказ о држављанству - увјерење о држављанству 
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница 
 • Доказ о статусу расељеног лица – увјерење ОМИ-аЛична карта за странце 

 • Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији) 
 • Доказ о идентитету – важећа путна исправа 
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте – уплатница 
 • Доказ о одобреном сталном боравку у БиХ – рјешење Службе за странце

 

Замјена личне карте ради истека рока важења

 • Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Стара лична карта 
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатницаЗамјена личне карте ради промјене пребивалишта

 • Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији, подноси се непосредно након проведеног поступка пријаве новог пребивалишта код истог службеника)
 • Стара лична карта 
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница


Замјена личне карте због промјене податка о имаоцу личне карте

 • Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Стара лична карта 
 • Доказ о промјени личног податка (најчешће промјена презимена због удаје – приложити нови извод из МКР на ново презиме, вјенчани листе се на прихвата као доказ)
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатницаЗамјена личне карте због нетачног или погрешно уписаног податка 

 • Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Стара лична карта 
 • Доказ о нетачном или погрешно уписаном податку (најчешће погрешно мјесто рођења, име оца или лично име - приложити нови извод из МКР)
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатницаЗамјена личне карте због мањих оштећења (поломљена или напукла, сви подаци неоштећени и читки)

 • Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Стара лична карта 
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатницаЗамјена личне карте због знатнијих оштећења (подаци фотографија, ЈМБ, кодови нису читљиви) 

 • Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Стара лична карта 
 • Извод из МКР 
 • Увјерење о држављанству 
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатницаЗамјена личне карте због битне промјене изгледа (брада, промјена боје косе и сл.) 

 • Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Стара лична карта 
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатницаГубитак, крађа или уништење личне карте 

 • Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
 • Извод из МКР 
 • Увјерење о држављанству
 • Потврда полиције о пријави губитка личне карте
 • Доказ о објави личне карте неважећом у Службеном гласнику
 • Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатницаНапомена: У поступцима замјене личне карте лице може захтијевати унос података о крвној групи и ентитетском држављанству и достављање личне карте поштом зашто важе исте процедуре и услови као код издавања личне карте.