Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Закон и ред
Одштампај

Путна исправа - пасош

Путна исправа је јавна исправа којом се доказује идентитет и држављанство БиХ.

Путне исправе за држављане БиХ су: пасош, дипломатски пасош, службени пасош,заједнички пасош, путни лист и поморска односно бродска књижица и други документи којима се у складу са међународним уговором, омогућава путовање држављанима БиХ у иностранство.

 

Нови пасош (пасош са биометријском заштитом) 

 

 

 

За издавање новог пасоша или змајену постојећег потребно је приложити:

 • захтјев за издавање пасоша (у захтјеву обавезно навести мјесто и општину уписа у матичну књигу рођених и књигу држављана БиХ),
 • личну карту или другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, пребивалиште и држављанство БиХ,
 • путну исправу чији је рок важења истекао (осим ако је украдена или изгубљена),
 • доказ о уплати накнаде за издавање пасоша - 50,00 КМ (уплатница)
 • доказ о плаћеној административној такси од 5 КМ.

За издавање пасоша за малољетно лице потребно је приложити:

 • Захтјев за издавање пасоша (у захтјеву обавезно навести мјесто и општину уписа у матичну књигу рођених и књигу држављана БиХ),
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерење о држављанству БиХ (ако је дијете рођено ван територије БиХ),
 • Пасош:
  - Пасош за држављане у доби од 3-18 година са роком важења од 5 година (40,00 КМ)
  - Пасош за држављане који нису навршили 3 године са роком важења од 3 године (30,00 КМ)
 • Сагласност оба родитеља, осим:
  - ако је дијете без једног родитеља; приложити извод из матичне књиге умрлих другог родитеља, 
  - ако је дијете без оба родитеља; приложити сагласност старатеља, 
  - ако је један од родитеља спријечен да потпише сагласност на захтјеву може доставити писмену сагласност потписану и овјерену код надлежног органа,
  - ако одлуком суда о додјељивању старатељства издавање путне исправе није условљено сагласношћу оба родитеља.
 • Ако је одлуком суда о додјељивању старатељства издавање путне исправе условљено сагласношћу оба родитеља, надлежни орган ће од другог родитеља, којем није додјељено старатељство над малољетним лицем, затражити писмено изјашњење о давању сагласности за издавање путне исправе.
 • Уколико је непознато пребивалиште или боравиште другог родитеља надлежни орган ће извршити провјере кроз расположиве евиденције и сходно извршеним провјерама ријешити захтјев.
 • Уколико је малољетно лице, за које се подноси захтјев за издавање путне исправе рођено у ванбрачној заједници, а други родитељ одбије дати сагласност за издавање путне исправе надлежни орган ће од надлежне службе социјалне заштите затражити писмено мишљење о оправданости издавања путне исправе без сагласности другог родитеља, те у складу са поменутим мишљењем ријешити захтјев.


Приликом подношења захтјева за издавање путне исправе за малољетно лице се узимају биометријски подаци (слика, отисци прстију и потпис), изузетак су малољетна лица до седам година од којих се не узимају отисци прстију и потпис.

 

Губљење, уништење или крађа пасоша

У случају губљења, уништења или крађе пасоша на територији БиХ, потребно је на обрасцу ГПИ-1 губитак, уништење или крађу пријавити надлежном полицијском органу на тетиторији на којој је пасош изгубљен, уништен или украден.

Уз наведени образац, потребно је доставити уплатницу о проглашењу пасоша неважећим (уплаћује се на рачун ''Службеног гласника Републике Српске'' на шалтеру поште или банке).

 

Правилником се уређују и цијене осталих путних исправа:

 • службени пасош 40 КМ
 • дипломатски пасош 40 КМ 
 • заједнички пасош 50 КМ
 • бродарска књижица 50 КМ
 • поморска књижица 50 КМ
 • путни лист 10 КМ
 • путна исправа за избјеглице 40 КМ
 • путна исправа за лице без држављанства 40 КМ
 • путни лист за странца 10 КМ

Издавање пасоша у року краћем о прописаног

Путну исправу је могуће добити и у року од 72 часа ако је захтјев поднесен у Босни и Херцеговини, односно 7 дана ако је захтјев поднесен у Дипломатско-конзуларном представништву Босне и Херцеговине у иностранству, од тренутка подношења захтјева ако је у питању лијечење у иностранству, болест и смрт члана уже породице. Подносилац захтјева је дужан поднијети потребне доказе. У овим случајевима цијена путне исправе је иста као и цијена путне исправе издане у редовном посупку.

У противном, цијена путне исправе издане у року краћем од прописаног увећава се за додатних 200,00 КМ, а цијена путне исправе издате у Дипломатско-конзуларном представништву Босне и Херцеговине у иностранству за додатних 250 € (евра).