Рад и радни однос
Одштампај

Посебна заштита трудница и малољетника

Заштита трудница

Жена радник има право на посебну заштиту за вријеме трудноће и након порођаја.

Послодавац не може одбити да прими у радни однос жену због тога што је трудна, нити јој може отказати уговор о раду због трудноће или због тога што жена користи породиљско одсуство.

Жену за вријеме трудноће и мајку дјетета до три године живота, послодавац може распоредити на рад у друго мјесто рада само уз њен пристанак. Ако послодавац није у могућности да жени обезбиједи распоред на други посао, жена има право на одсуство с рада, уз накнаду плате, у складу са општим актом. Накнада не може бити мања од накнаде коју би жена остваривала да је остала да ради на свом радном мјесту.

На основу налаза и препоруке надлежног доктора медицине, жена за вријеме трудноће и док доји дијете може бити привремено распоређена на друге послове ако је то у интересу очувања њеног здравља или здравља дјетета

За вријеме трудноће, порођаја и његе дјетета, жена има право на породиљско одсуство у трајању од годину дана непрекидно, а за близанце и свако треће и наредно дијете, у трајању од 18 мјесеци непрекидно.

На основу захтјева жене и препоруке овлашћеног доктора медицине, жена може почети са коришћењем породиљског одсуства 28 дана прије дана порођаја. Трудницама, почев од шестог мјесеца трудноће и мајкама са дјететом до двије године живота забрањен је ноћни рад.

У случају утврђивања вишка радника, критеријум не може да буде одсуствовање радника са рада због привремене спријечености за рад, трудноће, породиљског одсуства, његе дјетета и посебне његе дјетета.

 

Заштита малољетника

Радник млађи од 18 година живота и радник инвалид имају право на посебну заштиту.

Лице млађе од 18 година живота може да заснује радни однос само на основу налаза надлежне здравствене установе којим се утврђује да је способно за обављање послова за које заснива радни однос и да такви послови нису штетни за његово здравље. Забрањен им је прековремени рад.

Радник млађи од 18 година не може бити распоређен да ради на радним мјестима за која је утврђено да су радна мјеста са повећаним ризиком, или на нарочито тешким физичким пословима, на радовима који се обављају под земљом или под водом, као ни на другим пословима који би могли да представљају повећан ризик по његов живот, здравље и психофизички развој.

 

Закон о раду

Закон о измјенама и допунама Закона о раду