Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Личне финансије
Одштампај

Шта је кредит, а шта камата

Живимо у времену када су кредити незаобилазни дио свакодневнице. Било да је у питању куповина стана, неке друге некретнине, аутомобила, апарата за домаћинство или се једноставно јавила потреба за новцем, незаобилазна станица је банка.

 

Питања која се намећу су:

 • Која банка,
 • Под којим условима се добијају кредити,
 • Какав кредит је потребан.

Шта је кредит

Кредит је одређени новчани износ који је његов давалац (повјерилац - банка) на одређено време уступио на коришћење тражиоцу (дужнику - клијенту) под одређеним условима и уз плаћање накнаде (камате) као цијене коришћења тих средстава. 

Шта треба знати о кредитима

 • Шта је каматна стопа

Камата је цијена која се плаћа за коришћење средстава банке и изражена је у процентима. Она представља однос износа годишње камате и износа кредита. Висина каматне стопе зависи од врсте кредита, рока на који се средства уступају, средстава обезбјеђења наплате потраживања, услова на тржишту и сл. У протеку времена, каматна стопа се мијења под утицајем понуде и потражње на финансијском тржишту.

 • Номинална каматна стопа

Каматна стопа која представља релативни број, проценат који одређује колико се новчаних јединица плаћа по јединици кредита и користи се за обрачун редовне камате по датом кредиту. Може бити фиксна или промењљива. У посљедње вријеме, све кредите, изузев краткорочних са отплатом до годину дана, наше банке дају са промјењивом номиналном каматном стопом, која зависи од кретања стопе раста цијена на мало или кретања каматних стопа на европском банкарском тржишту, тзв EURIBOR или LIBOR .

 • Ефективна каматна стопа

За разлику од номиналне каматне стопе, ефективна каматна стопа (ЕКС) представља стварну цијену кредита и омогућава вам да лакше сагледате и упоредите услове под којима различите банке нуде исте кредите. Ефективна каматна стопа, поред номиналне каматне стопе, укључује накнаде и провизије које клијент плаћа банци за одобравање кредита. Уколико је ријеч о кредитима који се одобравају уз депозит, ЕКС обухвата и приход по основу камате коју банка плаћа на тај депозит.

 • Интеркаларна камата

Интеркаларна камата је камата која се обрачунава и наплаћује само од момента када вам се одобри кредит до момента када почнете да га отплаћујете, односно до наплате прве рате. У зависности од пословне политике, банка може обрачунату интеркаларну камату да припише главници дуга и наплати је преко ануитета или одједном након истека коришћења кредита.

 • Затезна камата

Затезна камата је камата која се обрачунава и наплаћује уколико клијент није измирио обавезе о року у складу са одредбама закљученог уговора.

 • Ануитет

Ануитет је редовна, најчешће мјесечна, исплата новчаног износа састављеног од дијела главнице и дијела камате обрачунате по номиналној каматној стопи, коју клијент мора да плати на име постепене отплате кредита. Садржи дио који се односи на доспјеле камате и дио којим се смањује главница дуга. Може се плаћати годишње, полугодишње, тромјесечно или мјесечно, а у складу са закљученим уговором. 

 • Грејс период

Грејс период је период у коме је кредит стављен на располагање кориснику, али није још започета отплата кредита. Уколико користите грејс период, потребно је да се информишете да ли се у том периоду плаћа или не плаћа камата. Такође, провјерите колики је ЕКС и ануитет - рата за кредите који се одобравају са грејс периодом и упоредите га са ЕКС-ом и ануитетом - ратом за кредите који се одобравају без грејс периода. 

 • Индексација кредита

Под индексацијом се подразумијева везивање обавеза по основу кредита за раст цијена на мало или курс неке стране валуте. Кредит индексиран стопом раста цијена на мало је кредит са клаузулом којом се отплата кредита везује за кретање цијена на мало. Са повећањем стопе раста цијена на мало долази до повећања камате и главнице кредита. Кредит индексиран валутном клаузулом је кредит изражен у одређеној страној валути и садржи клаузулу којом се отплата кредита везује за кретање курса те валуте. За кориснике ова врста кредита са собом носи и високе ризике ризик промјене девизног курса, односно неизвјесност за корисника кредита у погледу укупне обавезе по основу узетог кредита, а тиме и његове могућности отплате кредита у уговореном року.