Саобраћај и возила
Одштампај

Регистрација моторних возила

Прва регистрација возила у БиХ

За регистрацију моторног возила које се први пут региструје у БиХ, потребно је приложити:

1. Захтјев за регистрацију (на прописаном обрасцу)

2. Доказ о власништву:

а) за возила која нису била раније регистрована (рачун о продаји возила, купопродајни уговор, даровни уговор, записник о лицитацији или други ваљан доказ којим се доказује власништво)

б) за ново произведена возила (рачун о продаји возила издат на име купца возила уз доказ (уговор) овлаштеног дистрибутера за продају појединих марки возила

в) за возила раније регистрована ван БиХ (доказ о власништву и образац којим се доказује власништво са доказом о одјави возила у иностранству)

3. Доказ о извршеним обавезама прописаним Законом и прописима донесеним на основу Закона, а које су у вези са употребом возила

4. Полиса о обавезном осигурању возила

5. Доказ о спроведеном царинском поступку

6. Доказ о уплати прописаних накнада за обрасце и регистарске таблице које се издају приликом регистровања возила

7. Доказ о техничкој исправности возила у електронској форми који не може бити старији од 30 дана

8. Потврда овлаштене станице техничког прегледа о испуњавању техничко-експлоатационих услова за обављање регистроване дјелатности (у писаној форми) у случају да возило служи за обављање исте

9. Потврда о испитивању и сертификат, ако је возило појединачно произведено или преправљено

10. Доказ о идентитету власника возила:

а) за физичка лица:

- лична карта за држављане БиХ

- лична карта за странце за странце са одобреним сталним боравком

- овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку за странце са одобреним привременим боравком

б) за правна лица:

- овјерена копија рјешења са последњим измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски

регистар већ налази у евиденцији надлежног тијела

в) за страна дописништва, трговачка, културна, привредна и друга представништва:

- овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништава у БиХ

11. Доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела

12. Доказ о регистровању дјелатности у БиХ и потврда о запослењу у страном представништву који издаје страно представништво, а потписује лице овлаштено за потписивање у име представништва

13. Доказ о техничкој исправности уређаја за гас за возила на гасни погон

14. Доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником

15. Доказ у уплати полисе обавезног осигурања

 

Поновна регистрација

Поновна регистрација возила обавља се за одјављена возила и потребно је приложити иста документа која се прилажу код прве регистрације возила.

 

Привремена регистрација

За привремену регистрацију возила потребно је доставити захтјев за привремену регистрацију возила и рјешење надлежног органа којим се одобрава привремени увоз. Уз захтјев се прилажу иста документа која се прилажу код прве регистрације возила.

 

Продужење важења регистрације

За продужење важења регистрације возила потребно је приложити:

 1. Захтјев за продужење регистрације возила
 2. Потврда о регистровању или важећу саобраћајну дозволу
 3. Доказ о техничкој исправности возила, који не може бити старији од 30 дана, у електронској форми, уколико Законом није другачије одређено
 4. Доказ надлежног органа или потврда станице техничког прегледа о испуњавању техничко-експлоатационих услова за обављање дјелатности за коју се исто користи (у писаној форми)
 5. Потврда о испитивању и сертификат, ако је возило појединачно произведено или преправљено
 6. Доказ о извршеним обавезама прописаним Законом и прописима донесеним на основу Закона, а које су у вези са употребом возила
 7. Полиса о обавезном осигурању возила
 8. Доказ о уплати прописаних накнада за обрасце ако се исти издају приликом продужења регистрације возила
 9. Доказ о идентитету носиоца потврде о регистрацији возила
 10. Доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела
 11. Доказ о регистровању дјелатности у БиХ и потврда о запослењу у страном представништву које издаје страно представништво
 12. Доказ о техничкој исправности уређаја за гас за возила на гасни погон
 13. Доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником
 14. Доказ о уплати полисе обавезног осигурања

 

Промјена података о власнику возила

За промјену података о власнику возила потребно је приложити:

 1. Захтјев за промјену података о власнику возила
 2. Исправе о возилу
 3. Регистарске ознаке међународне ознаке БиХ
 4. Јавна исправа или доказ о насталој промјени

  

Промјена података о возилу

За промјену података о возилу потребно је приложити:

 1. Захтјев за промјену података (на прописаном обрасцу)
 2. Потврда о власништву возила
 3. Потврда о регистрацији или саобраћајна дозвола
 4. Доказ о техничкој исправности возила који не може бити старији од 30 дана у електронској форми на којем је означена промјена техничких података
 5. Сертификат о испитивању возила који је издала институција овлаштена за сертификовање возила

 

За промјену података о мотору возила потребно је приложити:

 1. Захтјев за промјену података о мотору возила
 2. Доказ о поријеклу мотора (рачун о куповини, записник о лицитацији, царинска декларација и уговор о купопродаји)
 3. Доказ да је наведена провјера мотора извршена

Промјена шасије подразумијева ново возило и регистровање истог уз претходну одјаву уништеног возила.

 

Регистрација возила купљених по уговору о лизингу

За регистрацију возила купљених на основу уговора о лизингу потребно је приложити:

 1. Захтјев за регистрацију (на прописаном обрасцу)
 2. Доказ да је давалац лизинга регистрован за обављање дјелатности продаје возила на лазинг
 3. Уговор о куповини возила на лизинг
 1. Рачун овлаштеног продавца о продаји возила лизинг куће, изузев за возила која већ посједују потврду о власништву возила издату на даваоца лизинга
 2. Рачун лизинг куће кориснику лизинга
 3. Овлаштење лизинг куће да корисник може регистровати возило
 4. Овлаштење кориснику за кориштење возила
 5. Доказ о идентитету корисника возила

 

Пренос власништва возила са лизинг куће на корисника лизинга

За пренос власништва возила са лизинг куће на корисника лизинга потребно је приложити:

 1. Захтјев за пренос власништва возила са лизинг куће на корисника лизинга (на прописаном обрасцу)
 2. Потврда даваоца лизинга о измиреним обавезама које су предмет уговора о куповини или продаји возила на лизинг
 3. Потврда о власништву возила

 

Пробне таблице

За издавање пробних таблица прилаже се:

 1. Захтјев за издавање пробних таблица за возило (на прописаном обрасцу)
 2. Доказ о власништву над возилом
 3. Полиса о обавезном осигурању
 4. Доказ о идентитету власника возила
 5. Доказ о уплати прописаних накнада за пробне регистарске таблице

 

 Одјава возила

За одјаву возила власник регистрованог возила подноси следећа документа:

 1. Захтјев за одјаву возила (на прописаном обрасцу)
 2. Потврду о власништву возила
 3. Потврду о регистрацији возила
 4. Саобраћајну дозволу
 5. Регистарске таблице изузев у случају крађе или уништења возила гдје се умјесто регистарских таблица подноси записник о уништењу или крађи возила издат од стране надлежног тијела унутрашњих послова, потврда о откупу секундарних сировина, изјава о некориштењу возила