Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Прегледи у трудноћи

Помоћ и заштита 

Женама у вези са планирањем породице, у трудноћи, за вријеме порођаја и трајања породиљског одсуства, обезбјеђују се:

  • прегледи и лијечење од стране гинеколога и бабице који се односе на планирање породице, трудноћу (укључујући пренатални период, порођај и постпорођајни период), стања која могу да изазову компликацију трудноће, као и прекид трудноће из медицинских разлога;

  • болничко лијечење када је медицински неопходно и порођај у здравственој установи;

  • патронажне посјете и помоћ породиљи и рутинска њега новорођенчета од стране патронажне сестре;

  • дијагностика и лијечење стерилитета;

  • вантјелесна оплодња, поближе уређена посебним актом Фонда.

Право на накнаду плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, односно док користи одсуствовање са посла због његе и старања о дјетету, има мајка или запослени отац, усвојилац дјетета или друго лице запослено код послодавца коме је надлежан орган повјерио дијете на његу и старање.

Право на матерински додатак остварује свака мајка, осим мајке која има право на накнаду плате за вријеме породиљског одсуства и која не испуњава имовински цензус утврђен овим законом.

Право на помоћ за опрему новорођенчета остварује се за свако новорођено дијете у породици.

Право на додатак на дјецу, као новчано давање, има сваки грађанин Републике Српске, првенствено незапослени борац, војни инвалид прве до треће групе инвалидитета, уживалац породичне инвалиднине, односно грађанин који има пребивалиште на територији Републике Српске, под условима предвиђеним овим законом.