Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Упућивање на лијечење у иностранство

Ко покреће поступак за упућивање изван РС?

Поступак покреће здравствена установа ( клиника или болница ) у Републици Српској, у којој се осигураник лијечи. Мишљење о потреби упућивања болница или клиника просљеђује надлежној канцеларији Фонда. У канцеларији, односно пословници Фонда, осигураник ће поднијети захтјев за упућивање изван Републике Српске. На основу одлуке љекарске комисије биће донесено рјешење о одобравању или неодобравању упућивања на лијечење изван РС.

 

ВАЖНО: Ако је љекарска комисија одобрила ваше лијечење изван РС и ако сте добили рјешење о одобравању лијечења, обавезно се с тим рјешењем јавите вашем породичном доктору, који ће вам дати упутницу за лијечење у здравственој установи изван РС.

Најчешће постављана питања

Рјешење о одобреном лијечењу траје 30 дана. Шта ћете урадити у случају да у року од 30 дана нисте успјели да започнете лијечење?

Ако вам је истекао рок важења рјешења о упућивању на лијечење, са оригиналним рјешењем јавићете се у пословницу Фонда, која ће спровести поступак продужења трајања рјешења.

 

Осигураник се налази на лијечењу по рјешењу о одобреном упућивању, међутим лијечење траје дуже од броја дана која су одобрена рјешењем. Каква су права осигураника у том случају?

Здравствена установа, у којој се осигураник лијечи, упутиће надлежној канцеларији Фонда мишљење о потреби продужена лијечења. Ако љекарска комисија одобри продужење лијечења, биће донесено одговарајуће рјешење и достављено установи изван РС у којој се осигураник лијечи. Исти поступак ће се примјенити и код хитног пријема у болницу.

 

Лијечење је трајало дуже од броја дана који су одређени рјешењем, а у току лијечења није тражено одобрење за продужење лијечења. Каква су права осигураника у том случају?

У том случају, осигураник ће поднијети захтјев за накнадно одобрење продужетка лијечења. Захтјев се мора поднијети у року од седам дана од дана окончања лијечења, а подноси се у пословници Фонда у мјесту пребивалишта осигураника. Рјешење о одобравању продужетка лијечења, служиће као документ за рефундацију новца којим сте платили продужено лијечење.

 

Има ли осигураник право на рефундацију трошкова за лијекове које је куповао сам у току боравка у болници?

Да. Са потврдом болнице да вам је лијек био неопходан, рачуном о купљеном лијеку и рјешењем о одобреном упућивању у болницу, јавите се у пословницу Фонда.

 

Осигураник је, стицајем околности, био на лијечењу у здравственој установи изван РС, са којом Фонд има потписан уговор, али без проведеног поступка за упућивање, односно без рјешења о одобреном упућивању, те је лијечење платио сам. Да ли осигураник има право на накнаду трошкова лијечења?

У оваквој ситуацији осигураник може да поднесе захтјев за накнаду трошкова лијечења. Чланом 12. Правилника о кориштењу здравствене заштите изван Републике Српске, прописано је да се накнада трошкова може признати до висине коју утврђује Фонд. Истим чланом је прописано да та накнада не може бити већа од трошкова таквог лијечења у Републици Српској. Изузетак је лијечење у хитним случајевима, или непосредне опасности по живот и теже здравствене посљедице. Уз одговарајућу документацију, која потврђује да се радило о таквом случају, Фонд ће признати накнаду у висини стварних трошкова.

 

Упућени сте у здравствену установу изван РС, међутим она не може да обави лијечење и препоручује да се оно настави у некој трећој земљи. Да ли у том случају можете да користите права из здравственог осигурања?

У здравствене установе тих земаља не можете отићи на основу рјешења о упућивању, јер Фонд са њима нема закључен уговор о пословној сарадњи. Уколико сте били на лијечењу у таквој установи и сами платили трошкове, можете поднијети захтјев за рефундацију дијела трошкова лијечења.
Максимални износ рефундације у оваквим случајевима износи 30 % од укупних трошкова лијечења.
Уз захтјев за рефундацију обавезно прилажете слиједећу документацију: рјешење о упућивању на лијечење у болницу са којом Фонд има уговор (нпр. болница у Србији); приједлог те здравствене установе да се лијечење настави у некој другој земљи; оригиналну фактуру о трошковима лијечења; доказ да сте сами платили лијечење.
Због ограничених средстава, Фонд признаје рефундацију дијела трошкова само једног лијечења и првог контролног прегледа. С обзиром на све већи број захтјева за лијечењем у иностранству, која се не финансирају из обавезног здравственог осигурања, Фонд је покренуо иницијативу да се на нивоу Републике образује посебан хуманитарни фонд из којег би се финансирало ово лијечење за трошак који прелази износ који се финансира из обавезног здравственог осигурања.

 

Фонд здравственог осигурања РС