Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Обавезно осигурање

Права из обавезног здравственог осигурања мoже остварити лице којем је утврђен статус осигураног лица.
Својство осигураног лица утврђује пословница Фонда здравственог осигурања на основу пријаве за здравствено осигурање, а доказује се здравственом књижицом која се издаје сваком осигураном лицу.


Здравствена књижица се овјерава у пословници Фонда здравственог осигурања мјесечно на основу доказа да је обвезник доприноса уплатио све доспјеле обавезе до 10. у мјесецу за протекли мјесец. За дјецу до 15 година књижица се овјерава на годину дана. За пензионере није потребно овјеравати књижицу. Умјесто тога прилаже се чек о исплаћеној посљедној пензији.