Образовање
Одштампај

Упис у први разред основне школе

Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају.

У први разред уписују се дјеца која до 1. септембра у текућој години навршавају шест година и која су психофизички способна за праћење и савладавање васпитно-образовног програма у школи.

У први разред се уписује и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу.

Здравствену способност дјетета, прије уписа у први разред, утврђује здравствена установа и о томе издаје налаз и мишљење.

 

Комисију за упис дјеце у први разред формира надлежни орган општине, а чине је:

  • љекар,
  • педагог и психолог у школи,
  • наставник разредне наставе у школи.

На тражење родитеља и на основу рјешења комисије у први разред могу бити уписана и физички и психички развијена дјеца која до краја текуће календарске године навршавају шест година. Рјешење комисије је коначно.

 

Уколико комисија уочи потешкоће у развоју код дјетета дужна је да прибави мишљење стручног лица (дефектолог-логопед), те да од надлежне установе на основу наведеног мишљења затражи утврђивање степена и врсте ометености.

Дијете са лакшим менталним и физичким сметњама у развоју уписује се у редовно одјељење, с тим да му се обезбиједи посебна стручна помоћ у оквиру опсервационог периода који не може бити краћи од шест мјесеци.

Стручну помоћ у оквиру опсервационог периода пружа дефектолог-логопед и педагошко-психолошка служба школе. У школама гдје нема дефектолога-логопеда стручну помоћ пружа педагошко-психолошка служба и у највећој мјери у којој је то могуће укључују и друга стручна лица.

Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у основну школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе.