Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Образовање
Одштампај

Oсновно образовање

Дјелатност основног oбразовања и васпитања обухвата:

  • обавезно образовање и васпитање,
  • друге облике образовања дјеце и омладине и
  • образовање одраслих.

Основно образовање и васпитање траје девет година.

Основно образовање и васпитање је обавезно и бесплатно за сву дјецу, по правилу, од шест до 15 година живота.

Ученику који је навршио 15 година престаје обавеза похађања школе истеком те школске године.

Школа може, по одлуци директора, ученику који је навршио 15 година, а није стекао основно образовање, омогућити школовање до навршених 17 година.

Ученик са сметњама у психофизичком развоју може стицати основно образовање и послије навршених 18 година у специјалним школама.

Лица старија од 17 година која редовно не похађају школу сматрају се одраслим (у даљем тексту: одрасли) и стичу основно образовање у складу са овим законом о основном образовању и васпитању, а према наставном плану и програму за одрасле.

Паралелно са стицањем основног образовања и васпитања може се стицати и умјетничко образовање и васпитање (музичко, балетско и сл.).

Свако дијете има једнако право приступа и једнаке могућности у основном образовању и васпитању без дискриминације по било којем основу.

Настава у основном образовању и васпитању изводи се на службеним језицима конститутивних народа, уз коришћење оба службена писма ћирилице и латинице.

У основном образовању ће се штитити вјерске слободе, толеранција и култура дијалога.

Ученици ће похађати часове вјеронауке према свом вјерском опредјељењу, ако је то у складу са њиховим убјеђењима и убјеђењима њихових родитеља, старатеља или усвојитеља (у даљем тексту: родитељ).

Ученици који по захтјеву родитеља не желе да похађају вјеронауку неће бити доведени у неповољан положај у односу на друге ученике.

Одјељење истог разреда оптимално има 25 ученика, минимално 18, а максимално 30 ученика, односно 32 ученика у случају постајања само једног одјељења.

Школска година траје од 1. септембра до 31. августа наредне календарске године.

Настава у првом полугодишту почиње првог понедјељка у септембру.

У току школске године ученици имају зимски, прољетни и љетни распуст.

Зимски распуст траје три седмице, прољетни једну седмицу, а љетни 12 седмица.

Настава у школској години траје 36 радних седмица, а у завршном разреду 34 седмице.

 

Школа у оквиру својих могућности за ученике организује проширени програм, који подразумијева:

  1. продужени боравак,
  2. јутарње чување,
  3. слободне активности,
  4. факултативну наставу,
  5. школу у природи и
  6. припремне активности за дјецу у години прије поласка у први разред.

У оквиру продуженог боравка ученицима се обезбјеђује чување током којег се одвијају различите спортске и културно-умјетничке активности, учење, израда домаћих задатака и извршавање других обавеза, а у складу са општим актима школе.

У Републици Српској основно образовање је јединствено. У свим основним школама настава се одвија по једном заједничком наставном плану и програму.

У основним школама запослено је око 8000 наставног особља, у 779 основних школа (753 редивних и 26 школа за дјецу са посебним потребама). Основну школу у 2008/09. школској години похађало је укупно 113 320 ученика од чега је 436 ученика са посебним потребама.

Детаљне статистичке податке можете видјети овде.

 

Закон о основном образовању и васпитању 

Закон о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

Листа основних школа у РС