Омладина
Одштампај

Оснивање, удруживање и регистрација

Омладинске организације могу се основати као клубови, центри, друштава и сл., под условом да у свом чланству имају најмање двије трећине омладине. Облици организовања из става 1. овог члана, могу се међусобно удруживати у сложеније облике организовања, као што су: савези, уније, омладински савјети и сл.

 

Оснивање, назив и сједиште

Омладинске организације оснивају се и организују слободно и самосталне су у остваривању својих права и обавеза. Омладинску организацију могу да оснују најмање три физичка или правна лица у складу са законом. Оснивачка скупштина омладинске организације доноси оснивачки акт, статут, програмске циљеве и именује органе управљања.

 

Омладинска организација настаје доношењем оснивачког акта који садржи:

  • име, адресу, назив и сједиште оснивача,
  • циљеве и задатке омладинске организације,
  • име и презиме лица овлашћених за заступање омладинске организације,
  • усвојен статут омладинске организације.

 

Назив омладинске организације

Назив омладинске организације гласи на једном од службених језика Републике Српске. Назив омладинске организације може се, ако је то предвиђено статутом, уписати у омладински регистар на једном или више страних језика. Назив омладинске организације мора се јасно разликовати од назива и знака других омладинских организација. Сједиште омладинске организације је у мјесту у коме је сједиште органа управљања.

 

Чланство

Чланови омладинске организације могу бити: оснивачи, омладина, стручњаци у раду са омладином и остала лица која се добровољно учлане, у складу са статутом омладинске организације. Малољетна лица могу бити чланови омладинске организације и учествовати у раду у складу са статутом, уз поштивање њихових основних људских права, као и заштиту од манипулације и злоупотребе.