Запошљавање
Одштампај

Престанак вођења евиденције

Корисник права се брише са евиденције незапослених ако:

 1. заснује радни однос,
 2. самостално или с другим лицем оснује привредно друштво или други облик предузетничке дјелатности,
 3. отпочне да се бави  регистрованом пољопривредном дјелатношћу,
 4. стекне услове за остваривање права на старосну или инвалидску пензију, или оствари право на породичну пензију,
 5. ступи на издржавање казне затвора, мјере безбједности, заштитне или васпитне мјере, у трајању дужем од три мјесеца,
 6. неоправдано одбије да прихвати понуђено запослење у мјесту пребивалишта или на удаљености до 50 километара од мјеста пребивалишта, које одговара његовим стручним квалификацијама и радној способности,
 7. неоправдано одбије да се одазове на позив надлежног органа ради ангажовања на јавним радовима или на отклањању посљедица више силе,
 8. неоправдано одбије да се одазове на захтјев Завода или Фонда за пензијско и инвалидско осигурање да се стручно оспособи, доквалификује или преквалификује за занимање које одговара његовом степену стручне спреме, ако му се тиме обезбјеђује закључивање уговора о раду,
 9. ако се не јави Заводу једанпут у 60 дана,
 10. неоправдано одбије да се одазове на позив Завода ради информисања о могућностима запослења,
 11. стекне статус ученика или редовног студента,
 12. се утврди да је право остварио на основу неистинитих података или на основу фалсификованих исправа, те да је Заводу дао лажне телефонске бројеве и контакт адресе,
 13. се сам одјави са евиденције незапослених,
 14. се утврди да ради односно обавља самосталну  дјелатност без пријаве на осигурање, што се утврђује на основу писменог извјештај надлежне инспекције,
 15. се одсели са територије Републике, ако споразумом из члана 41. овог закона није другачије одређено и  
 16. наступи смрт корисника.