Запошљавање
Одштампај

Запошљавање странаца и лица без држављанства

У складу са прописима о раду и запошљавању, као и колективним уговорима и општим актима послодаваца, странци запослени код домаћих правних и физичких лица имају иста права, обавезе и одговорности по основу рада као и запослени држављани Републике Српске, ако међународним споразумима није другачије одређено.

 

Поред општих услова утврђених законом, услова одређених колективним уговором и општим актима послодавца, странац мора да испуњава и посебан услов: да има радну дозволу за закључивање уговора о раду издату од стране Завода за запошљавање Републике Српске.

Радну дозволу издаје филијала Завода за запошљавањеРепублике Српске надлежна према сједишту послодавца.

 

Странци са одобреним сталним боравком у БиХ, странци са одобреном међународном заштитом у БиХ и странци са одобреном привременом заштитом имају право на рад у Републици Српској као и њени грађани, без обавезе прибављања радне дозволе.

 

 

Закон о запошљавању страних држављана и лица без држављанства (измјена и допуна)