Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Запошљавање
Одштампај

Запошљавање инвалида

Права, услови и поступак професионалне рехабилитације, оспособљавања и запошљавања лица са инвалидитетом и смањеном радном способношћу, регулисано је Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида. Инвалид има право на професионално оспособљавање и рехабилитацију. О овом праву инвалида одлучује орган вјештачења Фонда ПиО и надлежни Центар за социјални рад на основу налаза и мишљења органа вјештачења.

Инвалиди имају право на запошљавање под општим или посебним условима. Ово право има инвалид код кога је утврђена преостала радна способност, а који није стекао услове за остваривање права на било коју врсту пензије, под условом да је радно оспособљен. Упућивање инвалида на запошљавање врши послодавац код кога је инвалид био у радном односу у моменту утврђивања инвалидности, а инвалиде који нису у радном односу, упућивање врши Завод за запошљавање.

 

Запошљавање инвалида може бити запошљавање под општим условима и под посебним условима:

  • Под општим условима, сматра се запошљавање инвалида у органима државне управе, органима правосуђа и другим државним органима, органима локалне управе, јавним службама, установама и фондовима, те предузећима у власништву или у већинском власништву Републике Српске.
  • Запошљавање инвалида под посебним условима подразумијева запошљавање у установама и предузећима које су основане за те сврхе. Као предузеће за запошљавање инвалида, сматра се предузеће у коме је запослено најмање 51% инвалида од укупног броја запослених (нпр. Завод дистрофичара а.д. Предузеће за радно ангажовање и запошљавање инвалида Бањалука).

 

Закон о измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида