Запошљавање
Одштампај

Општи услови за запошљавање

Под општим условима за запошљавање подразумјевају се услови које треба испуњавати неко лице да би могло да ступи у радни однос. Ту се подразумјевају одређени број година и здравствена способност лица. Према Закону о раду радни однос не може засновати лице које није навршило 15 година живота и које нема општу здравствену способност за рад.

Лице између навршених 15 и 18 година живота може закључити уговор о раду под условом да прибави увјерење овлашћеног доктора медицине да посједује општу здравствену способност за рад и сагласност законског заступника.

 

Приликом запошљавања лица, односно избора кандидата, може се спровести и психолошко тестирање кандидата као и провјера опште културе.