Додатно
Одштампај

Уредба о одређивању награда и накнада нотарима у РС

На осно ву чла на 123. став 1. Зако на о нота ри ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10 и 78/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. маја 2012. године, донијела је

 

Уредбу

о одређивању награда и накнада нотарима

у Републици Српској

 

Члан 1.

Овом уредбом одређују се начин вредновања нотарског посла и обрачунавање награде за рад нотара и накнаде трошкова у вези са обављеним радом нотара.

 

Члан 2.

(1) Нотару припада право на награду за свој рад и накнаду трошкова у вези са обављеним радом у висини и на начин како је уређено Тарифом о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској (у даљем тексту: Тари фа).

(2) У награди за нотарски посао из става 1. овог члана вредновани су и припремни послови који су у вези са нотарским послом (као што су савјетовања са странком и другим учесницима у послу, састављање, читање и образложење нотарске исправе).

 

Члан 3.

Приликом обављања нотарске дјелатности, нотар је дужан да поступа на начин који је економски најповољнији за странку, осим ако странка након одговарајуће поуке нотара захтијева да се другачије поступи.

 

Члан 4.

(1) За посао који нотар на захтјев странке или из оправданих разлога обави изван радног времена прописаног одлуком надлежног органа или нерадним данима награда се повећава за 25%, с тим да повећање не може бити мање од 25 бодова.

(2) За посао који на захтјев странке или с обзиром на врсту посла обави изван нотарске канцеларије нотар има право на додатну награду због одсуства из канцеларије у висини од 50 бодова за сваки започети сат одсуства из канцеларије, уколико другачи је није одређено Тарифом.

(3) Ако нотар посао обавља изванрадног времена и изван канцеларије, има право на награде из ст. 1. и 2. овог члана.

(4) Ако приликом закључивања правних послова чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних пра ва на непокретностима, као и приликом закључивања правних послова из области права привредних друштава, на захтјев странке, нотар буде ангажован ради извршења (уписа) тога посла у јавним регистрима (а што укључу је састављање приједлога, односно пријаве за упис и подношење регистру приједлога, односно пријaве за упис), нотар има право на додатну награду у висини 25% награде која се плаћа за нотарску обраду тог посла. Приликом уписа правног посла у јавни регистар о непокретностима додатна награда не може бити мања од 100 бодова, а приликом уписа правног посла из области права привредних друштава у регистар додатна награда не може бити мања од 200 бодова.

(5) Ако у састављању нотарски обрађене исправе учеству је више од двије странке, нотар има право на додатну награду за трећу и сваку наредну странку у висини од 10% пуне награде по једној странци, али највише 50% пуне награде.

(6) Ако у састављању нотарски обрађене исправе учествују позвани свједоци или тумачи, нотар има право на додатну награду од 10 бодова по сваком свједоку и 25 бодова по сваком тумачу.

(7) За нотарску обраду правних послова код којих учествује правно лице или предузетник одредиће се додатна награ да у виси ни од 30 бодова по свакој странци.

 

Члан 5.

(1) Странка је дужна да нотару надокнади судске и управне трошкове, награде за вјештачења, процјене, издатке за чување ствари, те све друге нужне трошкове у вези са обављањем нотарских послова.

(2) Странка је дужна да надокнади нотару трошкове за ПТТ услуге, обрасце, банков не послове, укључују ћи и трошкове повјерилачког рачуна, фотокопирање документације и друге трошкое који се обрачунавају у стварној висини.

(3) Нотар има право на накнаду трошкова превоза, дневница и слично, ако су ти трошкови повезани са обављањем нотарских послова:

а) дневница се обрачунава у висини дневнице судије окружног суда на подручју гдје се налази нотарска канцеларија,

б) нотару припадају трошкови превоза у висини цијене карте или другог превозног средства које користи,

в) за употребу властитог аутомобила нотару припада накнада од 35% важеће цијене бензина за један литар, за сваки пређени километар.

(4) Нотар има право на наплату дневнице и трошкова хотелског смјештаја, осим у хотелу Л категорије.

 

Члан 6.

Награде за нотарски посао одређују се по сљедећим основима:

а) према вриједности предмета,

б) у сталном износу и

в) према утрошеном времену.

 

Члан 7.

(1) За обраду нотарских исправа и за обављање других нотарских послова код којих је вриједност предме та позната или се може утврдити, награда се одређује према вриједности предмета на који се посао односи. За одре ђивање вриједности мјеродавно је вријеме предузимања нотарског посла.

(2) Основ за одређивање награде је стварна тржишна вриједност ствари која је предмет нотарске исправе без одбитака дугова.

(3) Стварну тржишну вриједност правног посла који је предмет нотарске исправе нотар утврђу је на основу висине процијењене вриједности непокретности наведене у фискалном регистру непокретности Пореске управе (листа непокретности) или пореском рачуну који је издат у складу са чланом 14. Закона о порезу на непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 110/08 и 118/09).

(4) Ако је вриједност непокретности, коју су странке или други учесници у послу назначили и усагласили, већа од процијењене вриједности непокретности наведене у фискалном регистру непокретности Пореске управе (листа непокретности) или пореском рачуну који је издат у складу са чланом 14. Закона о порезу на непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 110/08 и 118/09), нотар као основ за обрачун висине награде узима вриједност коју су странке усагласиле и назначиле.

(5) Ако непокретности које су предмет правног посла нису унесене у фискални регистар непокретности, па се тржишна вриједност предмета правног посла не може утврди и под условима из става 3. овог члана, нотар ће тржишну вриједност правног посла одредити користећи вриједност коефицијената Пореске управе за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности, те узимајући у обзир и вриједност ствари која се постиже у уобичајеном правном промету, с обзиром на својства ствари и службено познате чињенице (као што су раније процијене надлежног пореског органа за ту ствар или сличнествари на том подручју), податке других органа управе, цијене које се за сличне ствари постижу на јавној лицитацији и слично.

(6) Ако је предмет правног посла потраживање, узима се само главно потраживање без споредних потраживања (као што су камата, уговорна казна, трошкови поступка и слично). За правни посао заснивања хипотеке као основ за одређивање награде узима се износ тражбине која се осигурава без споредних тражбина (као што су камата, трошкови поступка и слично).

(7) Приликом подјеле заједничке имовине, уговора о диоби или замјени и сличних правних послова као основ за одређивање награде узима се вриједност укупне имовине која је предмет правног посла.

(8) За састављање нотарских исправа у привредним уговорима основ за одређивање награде је вриједност предмета одређена у уговору.

(9) За обраду аката о оснивању друштва и других правних лица, те за потврђивање одлука органа управљања, основ за одређивање награде је вриједност основног капитала, а приликом измјене основног капитала основ за одређивање награде је вриједност измијењеног капитала, у складу са Тарифом.

(10) Приликом преноса удјела у привредном друштву мјеродавна је вриједност пренесеног удјела ако је виша од противчинидбе, а ако је нижа, мјеродавна је вриједност противчинидбе.

(11) Код уговора о спајању или припајању привредних друштава основ за одређивање награде је укупна вриједност основног капитала свих друштава.

(12) Ако су предмет правног пославриједносни папири који котирају на берзи, основ за одређивање награде израчуна ва се по берзанском курсу важећем на дан прије склапања правног посла.

 

Члан 8.

Награде у сталном износу одређују се за сљедеће нотарске послове:

а) за издавање поновног препи са нотарске исправе,

б) за дозволу да се изврши увид у оригинал нотарске исправе,

в) за издаање потврде о постојању оригинала и

г) за издавање поновног отправка оригинала у сврху извршења.

 

Члан 9.

(1) Ако се награ да за обављени нотарски посао не може одредити према вриједности предмета нити у сталном износу, одређује се према утрошеном времену.

(2) При одређивању времена потребног за појединачни нотарски посао, поред времена које је потребно за састављање нотарске исправе или за други нотарски посао, узима се у обзир и вријеме које је нотар утрошио за савјетовање са странком и другим учесницима, вријеме за друге припремне послове нотара и вријеме одсуствовања из канцеларије, ако се посао обавља изван нотарске канцеларије.

(3) Нотар је дужан обавијести ти Нотарску комору Републике Српске (у даљем тек сту: Нотарска комора) о сваком појдиначном послу за који је награду обрачунао у складу са ставом 1. овог члана.

(4) У случа у учесталости нотарских послова или различитости у висини награда обрачунатих за исте или сличне послове у складу са ставом 1. овог члана, Нотарска комора је дужна без одлагања о томе обавијести ти Министарство правде (у даљем тексту: Министарство).

 

Члан 10.

(1) Вриједност предмета и награда за нотарски посао с бројем бодова прописа на је Тарифом.

(2) Награда за обављени посао нотара одређује се тако што се збир бодова за поједини нотарски посао помножи с вриједношћу бода.

(3) Вриједност бода без пореза на додатну вриједност износи 0,50 КМ.

(4) Поред награде за обављени посао, нотар је дужан да обрачуна странкама и порез на додатну вриједност, осим уколико у законом предвиђеним случајевима не постоји обаве за плаћања овог пореза.

 

Члан 11.

(1) Висине награде и накнаде обрачунатe супротно одредбама ове уредбе и Тарифе је ништава, а извршеним обрачуном нотар чини повреду службене дужности из члана 116. став 1. тачка 3. Закона о нотарима.

(2) Нотарска комора је дужна, без одлагања, обавијести ти Министарство о сваком сазнању за евентуалну повреду службене дужности нотара из става 1. овог члана.

 

Члан 12.

(1) Ако нотар на захтјев странке сачини нацрт неке исправе, припада му 50% награде предвиђене за нотарску обраду.

(2) Нотару припада награда у износу од 50% награде предвиђене за нотарску обраду ако странка за вријеме договора о изради нотарске исправе одустане.

(3) Нотар нема право на награду за савјете које даје у припреми или у вези са главним послом за који наплаћује награду.

(4) Нотар има право на награду за савјете које даје на захтјев странака, осим за савјете из става 3. овог члана, и то у висини од 30 до 300 бодова, у зависности од вриједности предмета за који даје савјет, утрошеног времена и мјеста гдје је радња предузета.

(5) Ако нотар у року од годину дана изврши обраду исправе на основу нацрта из ст. 1. и 2. овог члана или на основу савјетовања из става 4. овог члана, у награду за нотарску обраду исправе урачунава се награда плаћена за израду нацрта, односно савјетовања.

 

Члан 13.

За нотарску исправу за коју се утврди да је због грешке у форми исправе или је кривицом нотара неважећа, а преписи, потврде и овјере неупотребљиви због формалних недостатака за које је одговоран нотар, награда се не исплаћује, а већ плаћену награду нотар је дужан да врати.

 

Члан 14.

Ако је више странака учествовало у закључивању правног посла пред нотаром или је нотар извршио једну радњу за више странака, странке солидарно дугују награду и накнаду трошкова нотару ако се странке другачије не договоре.

 

Члан 15.

(1) Нотар има право на награду непосредно након обављеног посла.

(2) Обвезник плаћања нотарског посла дужан је да плати услугу према тарифи која је на снази у вријеме када је нотар посао обавио, при чему се узима у обзир вриједност бода која важи у вријеме када се посао плаћа.

(3) Нотар може захтијевати да му странка приликом преузимања посла плати примјерен износ предујма за потребне издатке и трошкове, те за награду у износу од 50% од очекиване награде.

(4) Ако предујам није плаћен одмах или у року који нотар одреди, нотар је дужан да посао обави тек након пријема предујма.

 

Члан 16.

Учесници правног посла дужни су да плате и трошкове свједока и судског тумача, те награду која припа да судском тумачу.

 

Члан 17.

(1) Нотар је дужан да преда странци или другим учесницима нотарску исправу, односно преписе, потврде, овјере, те остале исправе намијењене странкама и учесницима тек након што су му трошкови, издаци и награде плаћени у цијелости.

(2) Нотар је обавезан да странци изда спецификациону потврду о плаћеној награди и накнади трошкова.

 

Члан 18.

Ако странка није сагласна са наградом и накнадом трошкова које је одредио нотар, она или нотар могу зах тијевати рјешавање спора мирним путем код надлежног органа Нотарске коморе.

 

Члан 19.

Тарифе из члана 2. ове уредбе налазе се у Прилогу, који је саставни дио ове уредбе.

 

Члан 20.

У случају погрешне примј не ове уредбе у раду нотара, Нотарска комора је дужна без одлагања о томе обавијестити Министарство.

 

Члан 21.

Обавезује се Нотарска комора да Тарифу о висини награде и накнаде трошкова нотара као повјереника суда у оставинском поступку (“Службени гласник Републике Српске”, број63/10) стави ван снаге ступањем на снагу ове уредбе.

 

Члан 22.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 21/08).

 

Члан 23.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

Број: 04/1-012-2-1257/12

31. маја 2012. Године Бања Лука

Предсједник Владе Александар Џомбић, с.р.

 

Уредба о измјенама и доунама Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској