Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Налазите се овде:Почетна> Додатно> Нотари> Тарифа
Додатно
Одштампај

Тарифа

ТАРИФА
о одређивању награда и накнада нотарима

у Републици Српској

 

Тарифни број 1 

За састављање нотарске исправе која не припада тарифном броју 2 до тарифног броја 17 награда с обзиром на вриједност предмета износи: 

 

Вриједност Предмета (од КМ)  вриједност предмета (до КМ)  награда (бодова)
0 1.000 120
 1.001 2.500  180
 2.501 5.000   250
 5.001 10.000

 300

 10.001 20.000  400
 20.001 30.000  500
 30.001 40.000  550
 40.001 50.000   600
 50.001 60.000   650
 60.001 80.000  700
 80.001 100.000   750
 100.001 150.000   850
 150.001 200.000  900
 200.001 250.000   1.000
 250.001 300.000   1.200
 300.001 400.000  1.400
 400.001 500.000   1.600
 500.001 750.000   2.000
 750.001 1.000.000   2.500

При вриједности предмета преко 1.000.000 КМ, за сваких почетих 100.000 КМ, награда се повећава за 100 бодова, али највише може износити 4.000 бодова.

 

Тарифни број 2.

(1) За нотарску обраду исправе која за предметима право на буду ћа давања која се понављају награда нотара одмјерава се према вриједности свих давања за вријеме укупног уговорног периода, али највише до износа који одговара збиру вриједности тих давања за вријеме од пет година.

(2) За нотарски обрађену исправу уговора о закупу одредиће се награда према вриједности закупнине за договорени период, али највише за период од три године, а код уговора о закупу или подзакупу који се одно се на стамбене просторије за период највише од једне године. Награда се обрачунава по тарифном броју 1, али највише 500 бодова.

 

Тарифни број 3.

За нотарску обраду:

а) тестамента, одредиће се 50% награде по тарифном броју 1, од 300 до 600 бодова,

б) пуномоћи и за јед но стране изјаве у погледу стварних права на непокретностима, осим заложних изјава (дозволе,књижења, брисовне дозволе и слично), одредиће се 25% награде по тарифном броју 1, од 50 до 150 бодова,

в) зало жне изја ве, одредиће се 80% награде по тарифном броју 1, али најмање 200 бодова,

г) уговора о стицању и преносу стварних права на непокретностима, одредиће се награда по тарифном броју 1, али не мање од 400 бодова,

д) уговора о откупу станова на којима постоји станарско право, одредиће се 50% награде по тарифном броју 1,од 200 до 600 бодова,

ђ) предуговора, одредиће се 50% награде по тарифном броју 1, од 120 до 1.000 бодова,

е) анекса уговора, одредиће се 50% награде по тарифном броју 1, од 120 до 600 бодова,

ж) споразумног раскида уговора, одредиће се 50% награде по тарифном броју 1, од 200 до 600 бодова,

з) уговора о засни ва њу забиљежбе првенственог реда за укњижбу заложног права на непокретности која је у изград њи, одредиће се 50% награде по тарифном броју 1,од 200 до 600 бодова,

и) уговора о забиљежби промјене чињеница у хипотеци уписаној на непокретности на основу рјешења суда, одредиће се 50% награде по тарифном броју 1. од 200 до 600 бодова.

 

Тарифни број 4.

(1) За нотарски обрађену исправу брачног уговора одредиће се награда према вриједности имовине уговорних страна која је предмет уговора. Награда се обрачунава по тарифном броју 1, али не мање од 300 бодова.

(2) Ако се код брачног уговора не може одредити награда према вриједности имовине, нотарима право на награду према утрошеном времену, од 300 до 500 бодова.

(3) За нотарску обраду изјаве о признању материнства или очинства и о пристанку мајке на признање очинства нотарима право на награду у виси ни од 200 бодова.

(4) За нотарску обраду споразума родитеља о висини, односно повећању доприноса за издржавање дјетета одреди ће се награда према вриједности јед но го ди шњег изно са допри но са за издр жа ва ње. Награда се обрачунава по тарифном броју 1, од 150 до 300 бодова.

 

Тарифни број 5.

(1) За нотарску обраду:

а) уговора о располагању имовином у случају смрти, награда се одређује према вриједности имовине оставиоца која је предмет располагања. Награда се обрачунава према тарифном броју 1, али не мање од 300 бодова;

б) исправе о уступању и расподјели имовине за живота, награда се одређује према вриједности укупне имовине која се уступа и дијели. Награда се обрачунава према тарифном броју 1, од 300 до 2.500 бодова;

в) споразума о одрицању од насљедства, награда се одређу је према вриједности насљедног дијела за који се врши одрицање и обрачунава се према тарифном броју 1, од 200 до 600 бодова;

г) насљедничке изјаве, награда се одређује у износу од 60 бодова по насљеднику.

(2) За повјерене послове пописа и процјене имовине у оставинском поступку награда се одређује према укупној вриједности те имовине и обрачунава се према тарифном броју 1, од 300 до 600 бодова.

 

Тарифни број 6.

(1) За нотарску обраду при вредних уговора одредиће се награда по тарифном броју 1.

(2) Код привредних уговора код којих се вриједност не може утврдити награда за нотарску обраду утврђује се према утрошеном времену, по тарифном броју 1, од 250 до 2.500 бодова.

 

Тарифни број 7.

(1) За нотарску обраду оснивачких аката привредних друштава, установа и осталих послов них субјека та који се оснивају одредиће се награда по тарифном броју 1, не мање од 600 бодова.

(2) За потврду статута постојећих акционарских друштава насталих у поступку својинске трансформације, која немају оснивачки акт и која статут задржавају као обавезни општи акт, одредиће се награда по тарифном броју 1, од 300 до 600 бодова.

(3) За потврду статута акционарских друштава, која поред оснивачког акта могу имати и статут, одредиће се награда по тарифном броју 1, од 300 до 600 бодова.

(4) За потврду измјене оснивачког акта акционарских друшта ва одредиће се награда по тарифном броју 1, од 300 до 600 бодова.

(5) За потврду измјене оснивачког акта друштва са ограниченом одговорношћу, установа и других пословних субјеката (као и усклађивања са одред ба ма Закона о при

вредним друштвима, Закономо класификацији дјелатности и другим прописима) награда се одређу је по тарифном броју 1, од 300 до 600 бодова.

(6) За сарадњу нотара код нотарских послова за привред на друштва, установе и друге пословне субјекте одреди ће се награда према вриједности основног капитала, и то тако што се:

а) за састављање записника којим нотар свједочио oдлукама које оснивач доноси у вршењу послова из надлежности скупштине друштва, а у вези са измјенама и допунама оснивачког акта код једночланих друштава са ограниче ном одговорношћу и установа чији оснивач је једно лице, награда одређу је по тарифном броју 1, од 100 до 200 бодова,

б) за састављање записника којим нотар свједочио oдлукама које оснивач доноси у вршењу послова из надлежности скупштине друштва, а у вези са измјенама и допунама оснивачког акта код једночланих акционарских друштава, награда одређује по тарифном броју 1, од 360 до 500 бодова.

(7) За присуствовање на скупштини акционарског или вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу и других пословних субјеката који имају више оснивача, укључујући и састављање нотарског записника, као и сједници управног одбора акционарског друштва на којој се мијења оснивачки акт акционарског друштва, награда се одређује по тарифном броју 1. и изно си:

а) при вриједности основног капитала до 10.000 КМ 200 бодова,

б) при вриједности основног капитала од 10.001 КМ до 50.000 КМ 360 бодова,

в) при вриједности основног капитала од 50.001 КМ до 250.000 КМ 400 бодова,

г) при вриједности основног капитала од 250.001 КМ до 300.000 КМ 500 бодова,

д) при вриједности основног капитала од 300.001 КМ до 500.000 КМ 700 бодова,

ђ) при вриједности основног капитала преко 500.001 КМ до 2.000.000 КМ 1.300 бодова,

е) при вриједности основног капитала преко 2.000.001 КМ 2.250 бодова.

(8) Ако нотар присуствује скупштини дуже од три сата, додатна награда припада му за сваки започети сат по 75 бодова.

(9) За присуствовање сједници других органа и састављање записника са тих сједница нотару припада награда по тарифном броју 1, од 200 до 400 бодова.

 (10) За састављање сва ке нотарски обрађене исправе у поступку спајања, подјеле и одвајања привредног друштва, установе и других пословних субјеката награда се одређује по тарифном броју 1, од 400 до 1.000 бодова.

(11) За потврђивање уговора у поступку статусних промјена (спајање, подјела, одвајање) привред них друштава, установаи других пословних субјеката, нотару припада награда у износу од 300 до 600 бодова.

(12) За овјеру потписа на уговору којим се мијењају члански удјели, као и уговора о иступању, односно приступању члана друштву, награда се одре ђу је по тарифном броју 1, од 100 до 200 бодова.

(13) За нотарску обраду измјене оснивачког акта ортачког и командитног друштва награда се одређује по тарифном броју 1, од 350 до 600 бодова.

 

Тарифни број 8.

(1) Нотарима право на награду за сваку овјеру фотокопија докумената у износу од шест бодова за прву страну,а за сваку сљедећу страну нотарима право на награду од по три бода.

(2) За сваку овјеру преписа награда износи шест бодова за прву страну, а за сваку сљедећу страну нотарима право на награду од по три бода.

 

Тарифни број 9.

Овјера извода из трговачких, пословних и других јавних регистара наплаћује се 10 бодова постраници.

 

Тарифни број 10.

(1) За овјеру потписа са највише два примјерка истовјетне исправе нотарима право на награду од седам бодова по сва ком потпису, а за овјеру потписа на сва ком сљедећем примјерку исправе нотарима право на допунску награду од по три бода по сваком потпису.

(2) Ако при овјери потписа учествују и свједоци, нотарима право на допунску награду од седам бодова за сваког свједока.

(3) Нотарима право на допунску награду од седам бодова ако при овјери учествује тумач или преводилац.

(4) Ако је странка слијепа или неписмена, нотар за читање исправе има право на допунску награду од 12 бодова, а за сваку наредну страницу по 4 бода.

(5) Ако се Овјерава потпис лица као заступника правног лица, нотарима право на допунску награду од седам бодова по сва ком таквом потпису.

 

Тарифни број 11.

(1) За потврду о времену када му је писмено предочено нотарима право на награду од 10 бодова.

(2) Уколико странка захтијева да нотар утврди идентитет лица које је предочило писмено и лица којем је писмено предочено, нотарима право на допунску награду од 20 бодова.

 

Тарифни број 12.

За потврду о животу неког лица нотарима право на награду од 50 бодова.

 

Тарифни број 13.

(1) За издавање потвр де о чињеницама из јавних региста ра нотарима право на награду од 50 бодова ако ту потврду издаје на основу увида у овјерени извод из јавног регистра који му је странка предочила.

(2) Нотару припада награда од 150 бодова ако је за издавање потврде из става 1. овог тарифног броја извршио непосредно увид у јавни регистар, с тим да нотарима право на увећање те награде од 25 бодова за сваку сљедећу чињеницу (под чињеницама се подразумијева врста уписаних података у одговарајући јавни регистар), а највише до 500 бодова.

 

Тарифни број 14.

(1) За потврђивање других чињеница нотарима право на награду од 150 бодова, увећану за утрошено вријеме преко два сата, и то за сваки почети сат по 75 бодова.

(2) Уколико се посао из ста ва 1. овог тарифног броја врши изван нотарске канцеларије, нотарима право на додат но увећање награде по 75 бодова за сваки почети сат одсуствовања из нотарске канцеларије.

 

Тарифни број 15.

(1) За преузимање, чување и предају новца и вриједносних папира награда се одређује према вриједности:

а) до 3.000 КМ, награда је 100 бодова,

б) од 3.001 КМ до 10.000 КМ, награда за сваких почетих 1.000 КМ је по 10 бодова више,

в) од 10.001 КМ до 100.000 КМ, награда за сваких даљих 10.000 КМ је по 10 бодова више и

г) преко 100.001 КМ за сваких даљих 50.000 КМ, награда је 15 бодова више, али не више од 500 бодова.

(2) За преузимање исправа на чување и састављање нотарског записника о преузимању исправе нотару припада награда у износу од 100 бодова за једну исправу и по 50 бодова за сваку наредну исправу.

 

Тарифни број 16.

(1) Награда за састављање захтјева за упис у јавни регистар о непокретностима износи 25% награде према тарифном броју 1, од 50 до 200 бодова.

(2) Награда за састављање пријаве за упис оснивања привредних друштава у регистру пословних субјеката, без подношења пријаве регистру на упис, износи 25% награде према тарифном броју 1, од 300 до 500 бодова.

(3) Награда за састављање пријава за упис промјене података битних за правни промет у регистар пословних субјеката износи 25% награде према тарифном број 1, од 100 до 300 бодова.

 

Тарифни број 17.

(1) Награда према утрошеном времену, ако Тарифом није другачи је одређено, износи 75 бодова за сваки почети сат рада и одредиће се за:

а) састављање исправа, ако се вриједност не може одредити,

б) нотарске послове, ако их није могуће оцијенити према дру гим тарифним ставкама и

в) прибављање разних одобрења сагласности, увјерења, извода из јавних регистара и слично.

 

Тарифни број 18.

Награде у сталном износу одредиће се за сљедеће нотарске послове:

а) за издавање поновног преписа нотарске исправе 50 бодова,

б) за дозволу да се изврши увид у оригинал нотарске исправе 50 бодова,

в) за издавање потврде о постојању оригинала нотарске исправе 50 бодова,

г) за издавање поновног отправка оригинала у сврху извршења 200 бодова.

 

Тарифни број 19.

(1) За издавање потврде странкама о извршности нотарски обрађене исправе нотарима право на награду од 75 бодова.

(2) Уколико се, у складу са нотарски обрађеном исправом, врши провјера испуњења услова за давање клаузуле извршности, награда износи 150 бодова.

 

Тарифни број 20.

За израду отправака, овјерених преписа и преписа нотарског оригинала, те овјерених преписа других нотарских исправа које је истовремено са исправом издао нотар, као и за израду фотокопи ја и преписа других докумената, награда износи за сваку страну један бод.