Закон и ред
Одштампај

Стицање држављанства прирођењем

Стицање држављанства прирођењем (натурализацијом) односи се на пунољетне стране држављане који имају пребивалиште/боравак на територији БиХ-РС најмање осам година непрекидно прије подношења захтјева, од тога пет година на територији Републике Српске.

 

Потребна документација:

 • захтјев за стицање држављанства,
 • уплата накнаде у износу од 100,00 КМ,
 • извод из матичне књиге рођених и овјерени превод истог,
 • увјерење о садашњем држављанству или овјерена фотокопија важеће путне исправе (пасоша),
 • увјерење о пребивалишту/боравку (издаје надлежна служба Министарства унутрашњих послова РС или Министарства безбједности БиХ-Служба за послове са странцима, по мјесту боравка лица). Напомињемо да се пријава боравка са статусом избјеглице сматра привременим боравком, који не може бити основ за стицање држављанства,
 • увјерење од надлежног (окружног) суда да се против странке не води кривични поступак,
 • доказ да лице у БиХ није осуђивано - доказује се увјерењем(изводом) из казнене евиденције полиције (или другог органа) надлежног по мјесту рођења странке, за држављане држава произашлих из бивше СФРЈ и странце (уколико је лице рођено у Републици Хрватској овај доказ прибавља се у Министарству правосуђа Републике Хрватске у Загребу),
 • овјерена писана изјава којом се странка одриче свога ранијег држављанства.

 

Стицање држављанства олакшаним прирођењем (натурализацијом), односи се на пунољетне стране држављане који су закљућили брак са држављанином Републике Српске, који је трајао најмање пет година непрекидно прије подношења захтјева и још увијек траје у вријеме подношења захтјева и који имају пребивалиште/боравак најмање пет година непрекидно прије подношења захтјева на територији БиХ, укључујући посљедње три године на територији Републике Српске.

 

Потребна документација:

 • захтјев за стицање држављанства,
 • уплата накнаде у износу 100,00 КМ,
 • извод из матичне књиге рођених и овјерени превод истог,
 • увјерење о садашњем држављанству или овјерена фотокопија важеће путне исправе (пасоша),
 • увјерење о пребивалишту/боравку (издаје надлежна служба: Министарства унутрашњих послова РС или Министарства безбједности БиХ-Служба за послове са странцима, по мјесту боравка лица). Напомињемо да се пријава боравка са статусом избјеглице сматра привременим боравком, који не може бити основ за стицање држављанства,
 • извод из матичне књиге вјенчаних,
 • увјерење о држављанству БиХ и Републике Српске за брачног друга,
 • овјерена писана изјава којом се странка одриче свога ранијег држављанства.

 

Малољетник, чија су оба, или само један родитељ стекли држављанство БиХ и РС прирођењем (натурализацијом).

 

Потребна документација:

 • захтјев за стицање држављанства,
 • уплата накнаде у износу 100,00 КМ,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о садашњем дежављанству или овјерена фотокопија важеће путне исправе (пасоша),
 • увјерење о пребивалишту/боравку (издаје надлежна служба по мјесту боравка), уз напомену да се пријава боравка са статусом избјеглице сматра привременим боравком, који не може бити основ за стицање држављанства,
 • увјерење о држављанству БиХ и РС за родитеље,
 • за дијете старије од 14 година потребно је приложити и његову овјерену писану изјаву о сагласности за стицање држављанства БиХ и РС.

Лице које има држављанство БиХ и Федерације БиХ, а подноси захтјев за стицање држављанства Републике Српске (промјена ентитетског држављанства), ако је до промјене његовог пребивалишта из Федерације БиХ у Републику Српску дошло послије 01.01.1998. године.

 

Потребна документација:

 • захтјев за промјену ентитетског држављанства
 • уплата накнаде у износу од 100,00 КМ,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству БиХ и Федерације БиХ,
 • увјерење надлежне службе МУП-а Федерације БиХ о одјави пребивалишта из Федерације БиХ и увјерење надлежне службе МУП-а Републике Српске о пријави пребивалишта у Републици Српској.

Лица која су била држављани бивше СФРЈ и која су у периоду од 06.04.1992.године до 01.01.1998.године стално настанила на територији Републике Српске и која на тој територији имају непрекидно пребивалиште у трајању од двије године послије тог датума.

 

Потребна документација:

 • захтјев за стицање држављанства;
 • да је навршио 18 година живота доказује изводом из матичне књиге рођених;
 • уплата накнаде у износу 100,00 КМ,
 • да је стално настањен са пријавом пребивалишта на територији Републике Српске -доказује увјерењем о пребивалишту које издаје надлежна служба Министарства унутрашњих послова Републике Српске,
 • да је држављанин бивше СФРЈ доказује једним од следећих доказа: увјерење о постојећем држављанству, пасош СФРЈ, лична карта СФРЈ, војна књижица СФРЈ, возачка дозвола СФРЈ, радна књижица СФРЈ, бродарска књижица и здравствена књижица.

Упис у матичне књиге рођених лица, која остварују држављанство Босне и Херцеговине и Републике Српске прирођењем (натурализацијом) врши се према мјесту пребивалишта тог лица а у случају да то лице нема пребивалиште у Републици Српској, упис се врши у матичним књигама рођених које се воде у Граду Бања Лука у складу са одредбама члана 11. Закона о матичним књигама ( Службени гласник Републике Српске , број 18/99).

Информације везано за стицање држављанства БиХ и Републике Српске и отпуст из држављанства могу се добити од Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске у Бања Луци, на тел: 051-339-355 и 339-358, сваким радним даном од 08-10 часова.

 

Закон о држављанству РС