Закон и ред
Одштампај

Стицање држављанства према одредбама уговора-двојно држављанство

Држављанство БиХ - Републике Српске може стећи држављанин Србије ако испуњава услове утврђене Уговором о двојном држављанству закљученом између БиХ и СРЈ (сада Србије).

 

Потребна документација: 

 • захтјев за стицање држављанства БиХ-РС као двојног држављанства;
 • уплата накнаде у износу од 100,00 КМ,
 • да је навршио 18 година живота-доказује изводом из матичне књиге рођених,
 • да је држављанин Србије доказује увјерењем о држављанству надлежне службе у Србији,
 • да има пријављен/одобрен боравак најмање посљедње три године прије подношења захтјева на територији БиХ-Републике Српске, односно најмање годину дана ако је у браку са држављанином БиХ -РС  - доказује увјерењем о пријави боравка које издаје надлежна служба Министарства унутрашњих послова Републике Српске,односно Министарство безбједности БиХ-Служба за послове странцима, по мјесту боравка лица),
 • лице које је у браку са држављанином БиХ РС, прилаже и извод из матичне књиге   вјенчаних и увјерење о држављанству БиХ за брачног друга,
 • да у Босни и Херцеговини није осуђиван  - доказује изводом из казнене евиденције које издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије-Полицијска управа надлежна по мјесту рођења лица ( уколико је лице рођено у Републици Хрватској овај извод прибавља у Министарству правосуђа Републике Хрватске у Загребу);
 • да се из његовог понашања може закључити да ће поштивати правни поредак Босне и Херцеговине и Републике Српске доказује писаном изјавом овјереном код надлежне службе општине по мјесту боравка  лица.

Држављанин Србије који борави у иностранству може стећи држављанство БиХ-Републике Српске, ако је у браку са држављанином БиХ најмање три године, а поред напријед наведених доказа, уз захтјев прилаже доказ о одобреном боравку у иностранству (оригинал и овјерени превод истог) умјесто доказа о боравку у БиХ-Републици Српској. За дијете (држављанина Србије) млађе од 18 година живота, захтјев подносе родитељи, који и сами стичу двојно држављанство. Уколико је један родитељ подносилац захтјева неопходно је прилижити и овјерену писмену сагласност другог родитеља.

 

Уз захтјев родитеља, за дијете, се прилаже:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству Србије,
 • пријаву боравка и
 • овјерену писану сагласност дјетета старијег од 14 година.
 • доказ о уплаћеној накнади за стицање држављанства у износу од 100,00 КМ.

 

Уплата се врши на сљедећи начин: 

 • сврха дознаке: накнада за стицање држављанства БиХ и РС
 • прималац: јавни приходи РС
 • рачун примаоца: 5620990000055687
 • врста прихода: 722119
 • буџетска организација: 9999999.

 

Закон о држављанству РС