Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Закон и ред
Одштампај

Koмунална полиција

Организација комуналне полиције

 • Комунална полиција се организује у саставу одјељења градске, односно општинске управе.
 • Комунални полицајци при вршењу контроле морају имати легитимацију и значку којом доказују својство комуналног полицајца.
 • Комунална полиција има посебну униформу и службена возила са ознаком комуналне полиције општине којој припада.

 

Надлежности и овлашћења комуналне полиције

У Одјељењу комуналне полиције обављају се послови комунално-полицијске контроле над примјеном закона, других прописа из области комуналних и других дјелатности, утврђених Законом о комуналној полицији.

 

У надлежности Одјељења су и:

 • провођење управног поступка, израда рјешења и предузимање прописаних мјера, у складу са Законом и другим општим актима,
 • израда извјештаја и информација за потребе градоначелника и Скупштине града,
 • административно-технички послови,
 • обезбјеђење статистичких и других података за потребе Одсјека за развој и међународну сарадњу...

 

У складу са одредбама члана 9. Закона о комуналној полицији (Сл.гласник РС бр. 85/03) Комунална полиција врши надзор над: 

 • одржавањем, уређењем, употребом и заштитом комуналних објеката и уређаја,
 • одржавањем и заштитом јавних повшина и дрвореда,
 • одржавањем културних, историјских и националних споменика обиљежја,
 • постављањем назива фирми, натписа и реклама,
 • одржавањем гробља и мезарја,
 • одржавањем дворишта , паркинг простора, башта, привремених објеката, као и других објеката  и површина које су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручјима општине,
 • одржавањем јавне водоводне мреже, јавних излива (јавних чесми и вањских хидраната) у фонтана,
 • одржавањем јавне канализационе мреже, јавних WЦ те септичких и осочних јама,
 • одржавањем и заштитом корита , обала ријека и других водених површина на подрчју општине,
 • одржавањем вањских ограда и рукохвата (мостови, јавна степеништа и др.),
 • одржавањем чистоће на јавним површинама, одвозом кућних отпадака у другог комуналног отпада,
 • постављањем и одржавањем посуда (контејнера) и уличних корпи за отпатке,
 • одржавањем јавних депонија, те контролом одрвожења, уништавања и прераде отпадака,
 • обиљежавањем улица, тргова и зграда,
 • заузимањем јавних површина за продају роба и продају робе ван простора или мјеста одређеног за продају те врсте робе,
 • примјеном одредби општинских Одлука о условима и начину извођења концерата, јавних манифестација, те коришћење музичке опреме у објектима и ван њих,
 • начином истицања државних и ентитетских застава,
 • одржавањем јавне топловодне мреже,
 • одржавањем јавне гасоводне мреже,
 • одржавањем пијаца и пијачних простора (зелене, бувље, мјешивоите и др.),
 • одржавањем јавних саобраћајних површина (плочника, тргова, јавних саобраћајнице и др.) као и одржавањем јавне расвјете,
 • вршењем погребне дјелатности,
 • вршењем димњачарске дјелатности,
 • вршењем одржавања и опремања јавних површина,
 • вршењем одржавања спортских објеката, кампова, купалишта и излетишта,
 • вршењем одржавања средстава и објеката јавног превоза лица у градском и приградском превозу (аутобуси, трамваји, тролејбуси, такси превоз и стајалишта, жичаре, успињаче, градски и приградски терминали за превоз),
 • вршењем уклањања старих и других предмета са јавних површина , ако су исти остављени противно прописима општине,
 • одржавањем зграда , фасада и кровова,
 • обиљежавањем мјеста гдје се врше радови на комуналним уређајима (шахтови, канали, бунари и сл),
 • придржавањем кућног реда у зградама,
 • условима и начином држања домаћих животиња (осим паса и мачака),
 • контролом радног времена у складу са Законом о државним празницима РС,
 • условима и начину прекопавања јавних повшрина,
 • условима и начину постављања, изградње и уклањања објеката привременог карактера на подручју општина
 • другим пословима из области комуналне дјелатности који су утврђени важечим прописима (законом и одлукама Скупштине општина).

 

Када у вршењу надзора утврди да је повријеђен Закон или други пропис, Полиција има обавезу и овлашћења да:

 • наложи предузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања утврђених недостатака или неправилности у року који одреди,
 • наложи да се достави потребна документација и подаци у року који одреди,
 • наложи уклањање неисправних. хаварисаних и нерегистрованих возила, ствари и других предмета са јавних површина,
 • забрани коришћење јавних површина противно њиховој намјени,
 • предузима мјере којима се обезбјеђује заштита јавног интереса,
 • подноси одговарајуће пријаве надлежним органима за учињено кривично дјело, те захтјев за покретање прекршајног поступка,
 • изриче и наплаћује новчане казне на лицу мјеста за прекршаје, по прописима скупштине општине, односно града,
 • предузима друге мјере и радње за које је законом или другим прописима овлашћена.

 

Полиција ће наложити писменим рјешењем затварање објекта уколико утврди да се:

 • обавља дјелатност у привредном објекту бе одобрења за постављање и грађење, или чије је рјешење о утврђивању локације за постављање истог истекло или је истекао уговор о закупу јавне површине,
 • изводи музика уживо или се репродукује преко разгласа без одобрења или по истеку времена за њено извођење за које има одобрење,         
 • не придржава прописаног радног времена,
 • нису извршиле мјере и радње наложене рјешењем полиције, односно ако контролисано лице или субјекат не поступи по рјешењу полиције.