Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Закон и ред
Одштампај

Инспекција

Инспекцијски послови подразумјевају :

 • превентивне радње инспектора, односно мјере и радње ради спријечавања повреде закона и других прописа,
 • корективне радње, односно издавање привремених наређења и забрана,
 • репресивне радње, односно мјере које се састоје у подношењу пријава надлежном органу за покретање одговарајућег поступка.

 

Инспекцијски послови се обављају у сљедећим областима:

 • промет робом и услугама,
 • пољопривреда, заштита биља и слатководног рибарства,
 • шумарство и ловство,
 • здравствена заштита животиња и ветеринарске дјелатности,
 • енергетика, рударства, геологија, нафта и гаса,
 • воде,
 • саобраћај и везе,
 • просторно уређење и грађење, и заштита животне средине,
 • рад и заштита на раду,
 • здравствена заштита људи, санитарна заштита, производња и промета лијекова, заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења (здравствено-санитарни надзор).

 

Инспекторат Републике Српске је Републичка управа за инспекцијске послове која обавља послове утврђене Законом о инспекцијама. Сједиште Инспектората је у Бања Луци.

 

У саставу Инспектората Републике Српске налази се дванаест републичких инспекција, које инспекцијским надзором покривају све привредне и ванпривредне области у Републици Српској:

 1. Инспекција за храну врши надзор у погледу придржавања прописа који се односе на квалитет и здравствену исправност хране и друге области одређене прописима.
 2. Тржишна инспекција врши контролу квалитета робе из увоза, као и надзор у области трговине, производње, угоститељства, туризма и услуга.
 3. Пољопривредна инспекција врши контролу производње, промета, складиштења и употребе сточне хране; контролу вршења анализе сточне хране у производњи; контролу смјеша концентроване сточне хране, појединачних хранива и житарица у складу са квалитетом означеним у декларацији; контролу опреме, објеката и прописаних одобрења произвођача сточне хране и сировина за сточну храну...
 4. Шумарска инспекција врши надзор над примјеном прописа који се односе на: шумске радове, објекте, уређаје и направе, вршење сјеча, смјештање, прераду и извоз те стављање у промет шумских производа, реализацију одредаба шумско-привредних основа, годишњих планова газдовања, пројеката за извођење, вођења прописане пословне документације, примјену и спровођење стандарда из области шумарства, спровођење дознаке стабала за сјечу, утрошак средстава посебних намјена, кориштење општекорисних функција шума, заштиту шума од биотских и абиотских фактора, уступања радова у шумарству...
 5. Ветеринарска инспекција врши надзор над примјеном прописа који се односе на: здравствену заштиту животиња, обављање ветеринарске дјелатности, откривање, спречавање појаве, сузбијање и искорјењивање заразних болести животиња, спречавање појаве и ширења болести које су заједничке за људе и животиње (зоонозе), ветеринаско-санитарну контролу узгоја, држања и промета животиња, производа, сировина и отпадака животињског поријекла, хране и воде за животиње, репродукцију домаћих животиња, вјештачко осјемењавање домаћих животиња, сузбијање стерилитета, зоохигијенске услове и технолошке мјере узгоја и држања домаћих животиња...
 6. Водна инспекција врши надзор над примјеном Закона о водама и других прописа из области вода, а посебно поштивање начина коришћења права на воду и поштивање водоправних аката у областима заштите вода, одржавања ријечних корита и водног земљишта, водних објеката и постројења  и коришћења вода.
 7. Техничка инспекција врши надзор над извршавањем закона и других прописа из области електроенергетике, термоенергетике, рударства, геологије, нафте и гаса. Основна улога ове инспекције је контрола провођења прописа из наведених области, одређивање управних мјера за спречавање и отклањање незаконитости у раду и пословању привредних субјеката и грађана.
 8. Саобраћајна инспекција врши надзор над примјеном прописа у области друмског, жељезничког, водног, поштанског, ваздушног и телекомуникационог саобраћаја.
 9. Урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција врши надзор над примјеном прописа у областима урбанизма и грађења, заштите животне средине и геодетских послова.
 10. Инспекција рада врши надзор над примјеном закона којима се регулише заснивање радног односа, остваривање права радника која проистичу из радног односа и прописа којима се обезбјеђује заштита здравља радника на раду и у вези са радом.
 11. Здравствена инспекција врши надзор над извршавањем закона и других прописа у области здравствене и противепидемијске заштите, промета лијекова и медицинских средстава на мало, производње и промета отрова, заштите од нејонизујућег зрачења, социјалне, дјечије и породичне заштите.
 12. Просвјетна инспекција врши надзор над примјеном закона и других прописа у областима предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, средњег образовања и васпитања, високог образовања, ученичког стандарда и студентског стандарда.
 13. Инспекција заштитр од пожара врши надзор над провођењем мјера заштите од пожара одређених законом и плановима заштите од пожара, као и над провођењем прописа о техничким нормативима у погледу заштите од пожара.

 

Пријаве и притужбе

Пријава незаконитог рада правних и физичких лица треба да садржи:

 • Подносилац пријаве - Ваше име, презиме и адресу пребивалишта.
 • Назив субјекта кога пријављујете - Назив субјекта (правног или физичког лица) кога пријављујете.
 • Адреса објекта/мјеста - Адреса објекта/мјеста гдје субјекат кога пријављујете обавља незаконит рад.
 • Садржај пријаве - Објасните незаконит рад који пријављујете што сажетије и прецизније.

Образац за пријаву

Закон о инспекцијама 

Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској

Исправка Закона о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској

Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској