Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Финансије
Одштампај

Фискализација

Законом о фискалним касама уређeне су обавезе регистровања промета преко фискалне касе, карактеристике фискалне касе, карактеристике терминала, карактеристике софтверске апликације, фискални документи, стављање у промет фискалног система, фискализација фискалне касе, евидентирање, сторнирање и рекламирање промета, сервисирање фискалног система, контрола фискалног производа, контрола регистровања промета преко фискалне касе и контрола овлаштеног сервиса, овлаштења за доношење подзаконских аката, казнене одредбе и вршење надзора над спровођењем овог закона.

Закон о фискалним касама почео је да се примјењује 1. октобра 2008. године, а рок за фискализацију последње групе пореских обвезника чија је дјелатност: производња, велетрговина, пружање услуга између ПДВ обвезника на територији БиХ, извозне услуге и здравствене услуге које пружају домови здравља и болнице које се финансирају из Фонда здравственог осигурања био је 15.08.2009.године.

Издвајамо из закона:

Фискални рачун

Фискални рачун је фискални документ на коме се налази одштампан сваки појединачно евидентиран промет и сваки појединачно сторниран евидентиран промет.

 

Фискални рачун обавезно садржи сљедеће податке:

 • назив обвезника,
 • назив и адресу продајног мјеста,
 • ИБО,
 • ИБФМ,
 • назив фискалног документа,
 • листу појединачних евидентираних промета, од којих сваки садржи: назив евидентираног артикла, јединицу мјере, количину, цијену по јединици мјере, вриједност појединачног евидентираног промета и ознаку пореске стопе, уколико је уопште обављено евидентирање промета,
 • листу појединачних сторнираних евидентираних промета, од којих сваки садржи: назив сторнираног евидентираног артикла, јединицу мјере, количину са негативним предзнаком, цијену по јединици мјере, вриједност појединачног сторнираног евидентираног промета са негативним предзнаком и ознаку пореске стопе, уколико је уопште евидентиран промет, а затим сторнирање бар једног дијела евидентираног промета,
 • спецификацију пореских стопа коришћених у тачки е) овог члана,
 • износ оствареног евидентираног пореза по пореским стопама коришћеним у тачки е) овог члана,
 • укупан износ оствареног евидентираног пореза,
 • вриједност оствареног евидентираног промета по пореским стопама коришћеним у тачки е) овог члана,
 • укупну вриједност оствареног евидентираног промета,
 • укупан износ за уплату од клијента,
 • листу средстава плаћања изабраних од клијента и уплаћен износ од клијента по сваком изабраном средству плаћања,
 • укупан уплаћен износ од клијента, једнак збиру уплаћених износа по свим средствима плаћања,
 • износ за враћање клијенту, једнак разлици укупно уплаћеног износа од клијента и укупног износа за уплату,
 • временску одредницу формирања фискалног рачуна,
 • редни број фискалног рачуна и
 • фискални лого.

  Фискални рачун може бити праћен маркетиншком поруком одвојеном помоћу одштампаног сепаратора.

 

Штампани фискални рачун

Обвезник је дужан да клијенту изда фискални рачун одштампан на фискалној каси преко које је евидентиран промет, без обзира да ли то клијент захтијева, у случају постојања бар једне исправне фискалне касе на продајном мјесту.

Обвезник је дужан да фискални рачун изда са свим обавезним подацима

 

Писани фискални рачун

Обвезник је дужан да клијенту изда фискални рачун писан руком у два примјерка, без обзира да ли то клијент захтијева, у свим случајевима непостојања бар једне исправне фискалне касе на продајном мјесту.

Обвезник је дужан да најмање три године на продајном мјесту чува други примерак писаног фискалног рачуна из става 1. овог члана.

Рок из става 2. овог члана рачуна се од првог дана наредне године у односу на годину у којој је писани фискални рачун издат.

Обвезник је дужан да сваки појединачно остварени евидентирани промет из писаних фискалних рачуна, накнадно региструје и одштампа одговарајуће штампане фискалне рачуне на фискалној каси у најкраћем могућем времену.

 

Чување фискалног рачуна

Клијент је дужан да штампани или писани фискални рачун узме и сачува у кругу од 20 метара по напуштању продајног мјеста и покаже га овлашћеном лицу тржишне инспекције, које обавља послове контроле, на његов усмени захтјев.

 

Закон о фискалним касама

Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама

Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама

Закон о измјенама и допунама закона о фискалним касама