Избјегла и расељена лица
Одштампај

Права избјеглица, расељених лица и повратника

Министарство за избјеглице и расељена лица је креирало низ процедура кроз које избјеглице и расељена лица могу остварити своја права. Између осталог, постоје процедуре за:

  • Додјелу грађевинског материјала
  • Додјеле новчаних помоћи
  • Алтернативни смјештај

Списак свих процедура и детаљна документација могу се пронаћи овдје.

Основни Закони на којима се базира рад Министарства за избјеглице и расељена лица могу се пронаћи и преузети овдје.


Алтернативни смјештај

Законом о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској уређена су права расељених лица, избјеглица и повратника у Републику Српску. Члан 17. овог закона прописује да ће:

Надлежни органи обезбиједити алтернативни смјештај расељеним лицима и избјеглицама којима је у складу са одредбама Закона о престанку примјене Закона о кориштењу напуштене имовине наложено исељење из кућа и станова у којима су тренутно смјештени, под условом да немају неки други смјештај или да им се право на смјештај не гарантује по неком другом, повољнијем законском основу. Ова одредба се примјењује и на расељена лица за које се утврди да су корисници куће или стана без одговарајућег правног основа, а не могу се вратити у своје раније пребивалиште, што надлежни орган провјерава по службеној дужности. Лица из претходног става неће имати право на алтернативни смјештај ако је приход њиховог домаћинства већи од просјечне нето плате запослених у РС у претходној години за једночлано домаћинство. Овај износ увећава се за 10% за сваког наредног члана домаћинства. Ако расељено лице одбије понуђени смјештај, надлежни органи неће бити у обавези да истом лицу обезбиједе други алтернативни смјештај.


Здравствено осигурање

У складу са Законом о здравственом осигурању и Законом о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању као и Упутством о примјени члана 10. став 1. тачка 12 и члана 53. став 1. тачка 10 Закона о здравственом осигурању, Министарство за избјеглице и расељена лица РС је обвезник плаћања доприноса за здравствено осигурање избјеглица, расељених лица и повратника ако нису осигурани по другом основу.


Обнова и реконструкција објеката

Обнова и реконструкција порушене имовине обухвата:

  • додјелу грађевинског материјала са стимулативним средствима за уградњу,
  • реконструкцију/обнову кућа по стандардима,
  • новчану помоћ за уградњу донираног грађевинског материјала од других организација и инвеститора,
  • обнову инфраструктуре у избјегличким насељима и
  • намјенска издвајања за Фонд за повратак.


Поврат имовине

Општи оквирни споразум који се састоји од једанаест анекса, међу којима је и Анекс 7 Споразум о избјеглицама и расељеним лицима јасно дефинише: Све избјеглице и расељена лица имају право да се слободно врате својим кућама, право на поврат своје имовине и право на накнаду имовине која им се не може вратити.