Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Рад и радни однос
Одштампај

Уговор о раду

Уговор о раду закључују радник и послодавац и сматра се закљученим када га својеручно потпишу радник и лице овлаштено за затупање и представљање послодавца.

Уговор о раду, у име послодавца, може да потпише и лице кога овласти лице овлаштено за заступање и представљање послодавца у складу са чланом 198. Закона о раду.

Уговор о раду, по правилу, закључује се на неодређено вријема, а под условима предвиђеним чланом 39. овог закона може се закључити и на одређено вријеме.

 

Уговор о раду закључује се прије ступања радника на рад.

Ако послодaвaц са радником не закључи уговор о раду у складу са ставом 1. овог члана сматрa се да је радник засновао радни однос на неодређено вријеме даном ступања на рад.

 

Уговор о раду закључује се у писаној форми.

Уговор о раду обавезно садржи податке о сљедећем:

  1. називу и сједишту послодавца,
  2. имену, презимену, стручној спреми и пребивалишту, односно боравишту радника,
  3. датуму ступања радника на рад,
  4. радном мјесту на коме се радник запошљава и мјесту рада, са подацима о дужини и распореду радног времена,
  5. плати, новчаним накнадама и другим примањима радника по основу рада,
  6. дужини годишњег одмора,
  7. трајању уговора и разлогу за закључивање из члана 39. став 1, ако се закључује уговор о раду на одређено вријеме,
  8. роковима за отказивање уговора о раду закљученог на неодређено вријеме и
  9. пословима са посебним условима рада на радном мјесту, ако постоје.

 

Уговор о раду може да садржи и друге податке које послодавац и радник сматрају значајним за уређивање односа који настају по основу рада радника.

Умјесто података из става 2. т. 5), 6), 8) и 9) овог члана, у уговору о раду могу се навести одредбе одговарајућих закона, и општег акта којима су та питања уређена, у вријеме закључења уговора о раду.

Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе, која нису уређена овим законом и општим актом.

На права и обавезе које нису утврђенe уговором о раду примјењују се одговарајуће одредбе закона и општег акта.

Послодавац је дужан да примјерак овјереног уговора о раду уручи раднику прије ступања радника на рад.

Министар надлежан за послове рада (у даљем тексту: министар) правилником прописује обрасце уговора о раду.

 

Радни однос са лицем млађим од 18 година може да се заснује само уз писмену сагласност родитеља, усвојиоца или стараоца, ако такав рад не угрожава његово здравље, морал и образовање, односно ако такав рад није забрањен законом.

Лице млађе од 18 година живота може да заснује радни однос само на основу налаза надлежне здравствене установе којим се утврђује да је способно за обављање послова за које заснива радни однос и да такви послови нису штетни за његово здравље.

 

Закон о измјенама и допунама Закона о раду