Рад и радни однос
Одштампај

Пензијско-инвалидско осигурање

Права из пензијског и инвалидског осигурања стичу се и остварују, под условима утврђеним Законом о пензијском и инвалидском осигурању, а обим права зависи, по правилу, од дужине пензијског стажа и висине плата које је осигурано лице остварило у току радног вијека, односно од основица на које је уплаћиван допринос за пензијско и инвалидско осигурање. 

 

Средства за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и рад Фонда обезбјеђују се из: доприноса, буџета Републике, добити Пензијског резервног фонда Републике Српске у складу са законом, издавања у закуп и продаје имовине Фонда, камата на новчана средства, услуга стручне службе Фонда, субвенција и донација и других извора у складу са законом.


Права из пензијског и инвалидског осигурања неотуђива су лична материјална права и не могу се преносити на друга лица, нити се могу насљеђивати. Доспјела новчана примања која нису исплаћена због смрти корисника, могу се насљеђивати. Права из пензијског и инвалидског осигурања не могу застарити, осим доспјелих и неисплаћених пензија и других новчаних примања, у случајевима и под условима утврђеним Законом. Стечена права из пензијског и инвалидског осигурања, могу престати само у случајевима утврђеним Законом. Коришћење права која припадају на основу овог закона, може се ограничити, само у случајевима и под условима утврђеним овим законом.
За остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, као и утврђених потреба и интереса у области овог осигурања, оснива се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

 

Права из пензијског и инвалидског осигурања су:

  • за случај старости - старосна пензија,
  • распоређивање на друго радно мјесто, преквалификација или доквалификација, новчане накнаде у вези са смањеном радном способношћу, инвалидска пензија, и
  • за случај смрти осигураника, односно корисника личне пензије - породична пензија.

 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању