Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Рад и радни однос
Одштампај

Права запослених

Право на одмор

Радник који ради с пуним радним временом има право на одмор у току радног времена у трајању од 30 минута (пауза). Распоред коришћења овог одмора врши послодавац

Радник има право на дневни одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова непрекидно, а радници запослени у пољопривреди и на сезонским пословима најмање 10 часова непрекидно.

Радник има право на седмични одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно, према унапријед одређеном распореду, а уколико је неопходно да радник ради на свој седмични дан одмора, послодавац је дужан да накнадно, у договору са радником, одреди кад ће радник искористити дан одмора.

Радник који има најмање шест мјесеци непрекидног рада има право на годишњи одмор у трајању од најмање 18 радних дана, а малољетни радник у трајању од најмање 24 радна дана.

 

Плаћено одсуство

Радник има право да, уз накнаду плате, одсуствује с посла најмање пет радних дана у календарској години, у случају ступања у брак, порођаја супруге, теже болести или смрти члана породице и у другим случајевима, одређеним колективним уговором и правилником о раду (плаћено одсуство).

 

Неплаћено одсуство

Послодавац је дужан да раднику, на његов захтјев, одобри одсуство с рада до три дана у току календарске године ради задовољавања његових вјерских, односно национално-традицијских потреба, без права на накнаду плате, уколико послодавац другачије не одлучи (неплаћено одсуство).

 

Право на плату

Радник остварује право на плату у складу са колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду. Радницима се гарантује једнака плата за исти рад или рад исте вриједности који остварују код послодавца.

 

Право на накнаду плате

Радник има право на накнаду плате за вријеме одсуствовања с рада у случајевима предвиђеним овим законом, колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду.

 

Право на синдикално организовање

Радници имају право да по свом слободном избору организују синдикат и да се у њега учлањују, у складу са статутом и правилима синдиката. 

 

Закон о раду

Закон о измјенама и допунама Закона о раду