Породица
Одштампај

Права у области дјечије заштите

Права из дјечје заштите према Закону о дјечијој заштити су:

 • помоћ за опрему новорођенчета,
 • матерински додатак,
 • додатак на дјецу,
 • рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства,
 • рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота,
 • рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју,
 • задовољавање развојних потреба дјеце,
 • пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете.

 

 

Помоћ за опрему новорођенчета

 Висина помоћи за опрему новорођенчета признаје се у новчаном износу од 250 КМ.

 

Матерински додатак

Захтјев за остваривање права на матерински додатак подноси се у року од 30 дана од дана рођења дјетета. Право на матерински додатак остварује незапослена мајка у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете, у трајању од 18 мјесеци. Право на матерински додатак може остварити незапослени отац дјетета, односно старатељ или усвојилац дјетета, уколико мајка дјетета није жива, уколико је дијете напустила или је из објективних разлога спријечена да непосредно брине о дјетету, према акту надлежног органа.

 

Матерински додатак признаје се у новчаном износу од 405 КМ.

Право на матерински додатак признаје се првог дана наредног мјесеца од дана рођења дјетета.

 

Додатак на дјецу

Право на додатак на дјецу остварује се уколико:

 • родитељ, односно усвојитељ остварује право на новчану помоћ, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите,
 • мјесечни приходи из члана 24. овог закона, по члану породице, не прелазе износ од 20% за друго дијете, 21% за треће дијете и 23% за четврто дијете од основице из члана 21. овог закона.
 • каталошка вриједност процијењене покретне имовине не прелази вриједност 13 основица из члана 21. овог закона.

 

Висина додатка на дјецу:

 • Основица за утврђивање висине права на додатак на дјецу је најнижа плата у Републици у претходној години
 • Висина додатка на дјецу за друго и четврто дијете утврђује се у износу од 9% од основице из члана 21. овог закона.
 • Висина додатка на дјецу за треће дијете по реду рођења утврђује се у износу од 18% од основице из члана 21. овог закона.
 • Висина додатка на дјецу из члана 18. став 3. и члана 19. овог закона утврђује се у износу од 23% од основице из члана 21. овог закона.

Право на додатак на дјецу признаје се првог дана наредног мјесеца од дана подношења захтјева.

 

Закон о дјечијој заштити 

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити