Пословање
Одштампај

Престанак обављања дјелатности

Предузетник престаје са обављањем дјелатности:

  1. одјавом,
  2. по сили закона,
  3. у другим случајевима одређеним законом.

 

Одјава обављања дјелатности врши се писменим путем, прије престанка рада, код надлежног општинског органа управе, који о истом доноси рјешење.

Ако у одјави није назначен датум престанка обављања дјелатности, престанак се утврђује даном подношења захтјева за престанак обављања дјелатности.

Рјешење из става 1. уписује се у регистар даном правоснажности рјешења.

Рјешење о престанку обављања дјелатности надлежни општински орган управе доставља органима и организацијама из члана 19. став 2. Закона.

 

Предузетник престаје са обављањем дјелатности по сили закона у сљедећим случајевима:

  1. ако је правоснажним актом изречена заштитна мјера забране обављања дјелатности,
  2. ако је коначним актом надлежног органа утврђена ништавост уписа у регистар,
  3. смрћу или губитком пословне способности,
  4. даном ступања на издржавање казне, ако буде осуђен правоснажном пресудом на казну затвора дужу од шест мјесеци,
  5. ако предузетник више не испуњава услове из члана 14. тач. 1, 2, 3. и 4. Закона,
  6. ако престану да постоје природни и други услови за обављање дјелатности,
  7. ако не пријави наставак рада у складу са чланом 35. став 2. Закона.

Лице које престаје обављати дјелатност из разлога наведених у ставу 1. овог члана, губи својство предузетника брисањем из регистра.