Пословање
Одштампај

Регистрација дјелатности

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Агенцији или њеним организационим јединицама, независно од сједишта субјекта уписа. Пријава се подноси на прописаном обрасцу и уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овјереном препису или овјереној фото-копији.Ако је документ поднесен на страном језику, прилаже се и превод тог документа од овлашћеног судског тумача. Стране јавне исправе не подлијежу надовјери, под условом реципроцитета.

 

Пријава се подноси Агенцији непосредно, поштом или електронским путем. Када се пријава подноси путем поштанске пошиљке, рокови се рачунају од дана када је Агенција запримила пријаву са документацијом. Потписивање електронске пријаве и докумената, као и овјера електронских докумената, врши се у складу са прописима којима се уређује електронски потпис и електронски документ.

 

Друштва са ограниченом одговорношћу су најзаступљенија у категорији малих и средњих предузећа те дајемо поступак оснивања тог организационог облика предузећа

 

Уз пријаву за упис у Регистар оснивања друштва са ограниченом одговорношћу подносе се сљедеће исправе: 

а) исправе утврђене одредбом члана 30. став 1. т. а), б) и в) овог закона,

б) акт о оснивању,

в) потврда банке о извршеној уплати капитала у новцу, односно доказ о новчаној вриједности ствари и права унесених у друштво, чија је вриједност процијењена од стране овлашћеног процјенитеља,

г) одлука о именовању лица овлашћеног за заступање, уколико није именовано актом о оснивању,

д) овјерен потпис лица овлашћеног за заступање, те изјава директора или вршиоца дужности директора о прихватању дужности.

Уз пријаву за упис у Регистар оснивања друштва са ограниченом одговорношћу, уз исправе наведене у ставу 1. овог члана, подноси се и доказ о средствима обезбјеђења за неуплаћени износ новчаног дијела оснивачког улога, односно за вриједност неунесеног неновчаног дијела.

 

Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској

Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској