Пословање
Одштампај

Општи услови за обављање дјелатности

Предузетник може основати радњу и обављати предузетничку дјелатност ако добије рјешење за оснивање радње, односно рјешење за обављање предузетничке дјелатности, у складу са одредбама овог закона.

 

Предузетник може основати радњу или обављати предузетничку дјелатност ако испуњава сљедеће услове:

  • да је пунољетан и да је пословно способан,
  • да је држављанин Републике Српске или Федерације Босне и Херцеговине, односно држављанин Босне и Херцеговине,
  • да му правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања те дјелатности,
  • да испуњава услове опште здравствене способности и посебне здравствене способности ако је то законом условљено за обављање одређених дјелатности,
  • да посједује опрему, односно средства рада, кадрове и одговарајући простор, осим ако природа дјелатности, односно послова то не захтијева.

Уколико посебним законом није друкчије прописано, физичко лице може основати радњу или обављати предузетничку дјелатност као допунско занимање ако испуњава услове из става 1. овог члана и ако запосли лице које испуњава услове предвиђене овим законом за обављање одређених дјелатности.

Надлежни министар одређује дјелатности за чије обављање није потребан пословни простор.

Ако је законом прописана одговарајућа стручна спрема за обављање одређене дјелатности, поред услова из претходног става подносилац пријаве је дужан приложити и доказ да посједује одговарајућу стручну спрему, или да запосли лице са одговарајућом стручном спремом.