Становање
Одштампај

Легализација бесправне градње

Легализација, у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, представља накнадно издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе за објекте, односно дијелове објекта изграђене, започете или реконструисане без грађевинске дозволе, као и за објекте изграђене на основу грађевинске дозволе на којима је приликом грађења одступљено од грађевинске дозволе и главног пројекта.

 

Поступак легализације покреће се по захтјеву инвеститора или власника бесправно изграђеног објекта, односно бесправно изграђеног дијела објекта.

 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове легализације врши увид на лицу мјеста у року од 30 дана од дана подношења захтјева, те обавјештава подносиоца захтјева у којем обиму је легализација могућа и који докази треба да се доставе накнадно као допуна захтјева.

 

Крајњи рок за подношење захтјева за легализацију је 24.05.2015.године.

 

Закон о уређењу простора и грађењу 

Измјене и допуне Закона о уређењу простора и грађењу

Поступак легализације