Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Становање
Одштампај

Локацијски услови

Потребан образац - Захтјев за издавање локацијских услова

 

Неопходни документи

Уз захтјев за локацијске услове инвеститор је дужан да приложи:

 1. Урбанистичко-техничке услове и стручно мишЉење ако нема спроведбеног документа просторног уређења, који се доставЉају у 4 (четири) примјерка у аналогној форми и 1 (један) примјерак у дигиталном формату (.дwг филе) само ако се раде ван органа надлежног за послове уређења простора јединице локалне самоуправе,
 2. Копија катастарског плана са идентификацијом (не старија од шест мјесеци), односно ажурна геодетска подлога за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерене од органа надлежног за послове премјера и катастра,
 3. Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта,
 4. Опис објекта (хоризонтални и вертикални габарит, намјена објекта или идејно рјешење),
 5. Сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу посебних закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управЉају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управЉају јавном инфраструктуром и слично), ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима,
 6. Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом и
 7. Идејни пројекат и доказ о власништву или праву грађења над земЉиштем за објекте за које према одредбама овог закона није потребна грађевинска дозвола.

Додатне информације

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији;

 • Ако је подручје будуће градње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења инвеститор није дужан да приложи сагласности из тачке д)
 • Орган надлежан за уређење простора дужан је да сваком заинтересованом лицу на његов захтјев омогући увид у документ просторног уређења и прије подношења захтјева за издавање локацијских услова.

Таксе и накнаде

 • Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев;
 • Градска административна такса у износу од 20,00 КМ за рјешавање захтјева за издавање локацијских услова).

 

Рок за рјешавање предмета - 15 дана од дана комплетног захтјева

Таксе и накнаде се плаћају у складу са Законом о административним таксама и накнадама и општинским актима.

 

Закон о уређењу простора и грађењу

Измјене и допуне Закона о уређењу простора и грађењу