Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Становање
Одштампај

Грађевинска дозвола

Рјешење о одобрењу за грађење

Изградњи грађевине, вршењу грађевинских и других радова на површини или испод површине земље, као и промјени намјене грађевинског земљишта или грађевине, приступа се по претходно прибављеном рјешењу о одобрењу за грађење.

 

Обавезна документација

1. Локацијски услови, са урбанистичко-техничким условима, односно урбанистичко-технички услови за индивидуалне стамбене и индивидуално стамбено-пословне објекте чија је бруто грађевинска површина мања од 400 м2; 

2.  Доказ о ријешеним имовинско-правним односима:

  • извод из јавне  евиденције о непокретностима (земљишно-књижни уложак, посједовни лист и копију катастарског плана са  идентификацијом – не старије од шест мјесеци),
  • уговор или одлука надлежног органа погодна као основ за стицање права власништва или права грађења у корист инвеститора; 
  • уговор о заједничком грађењу закључен са власником земљишта или непокретности;
  • посебна одлука Владе која се доноси на основу Закона о експропријацији, а којом се дозвољава улазак у посјед експроприсаних непокретности прије коначности рјешења, уколико се ради о издавању грађевинске дозволе за објекте од општег интереса; 
  • уговор закључен са Владом или јединицом локалне самоуправе и уговор о јавно-приватном партнерству закључен са јавним партнером у складу са посебним законом, у случају дате концесије или повјеравања комуналне дјелатности у складу са посебним законом, или када је ради остваривања јавно-приватног партнерства државно земљиште унесено као оснивачки капитал у новоосновано привредно друштво. 

    НАПОМЕНА: Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе на грађевинском земљишту које је у власништву више лица, доставља се извод из јавне евиденције о непокретностима и уговор о међусобним односима инвеститора и свих сувласника земљишта, закључен у складу са посебним законом. Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе за извођење радова на објекту који је у власништву више лица доставља се извод из јавне евиденције и уговор закључен у складу са посебним законом. 

3. Главни пројекат у три примјерка; 

4. Извјештај о ревизији техничке документације у складу са чланом 114. Закона о уређењу простора и грађењу  («Службени гласник Републике Српске», број 40/13); 

5. Извјештај и потврда о нострификацији главног пројекта, уколико је рађен по прописима других земаља - члан 102. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 40/13);  

6. Еколошка дозвола, ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине; 

7. Сагласности надлежних комуналних предузећа која управљају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично, када је то одређено посебним прописима (електроенергетска сагласност, противпожарна сагласност и сл.)  

8. Други докази одређени посебним законима.

 

Општине могу прописати и друге услове за издавање одобрења за грађење.

Одобрење за грађење издаје се за цијели објекат, односно за дио објекта ако тај дио представља техничку и функционалну цјелину.

Одобрење за грађење издаје општински орган управе надлежан за послове грађења.

 

Таксе и накнаде се плаћају у складу са Законом о административним таксама и накнадама и општинским актима.

 

Закон о уређењу простора и грађењу

Измјене и допуне Закона о уређењу простора и грађењу