Становање
Одштампај

Поступање с комуналним отпадом-неселективно прикупљање

Избор технологије поступања с отпадом битно зависи од начина прикупљања отпада, односно да ли се отпад прикупља селективно (одвојено сакупљање отпадних материја на месту настанка) или неселективно (мјешовито). Мјешање је неповратан процес при чему долази до битног смањења могућности рециклаже појединих материја у смјеши. Највеће смањење квалитета отпада дешава се приликом мјешања са материјама из категорије опасног комуналног отпада и биоразградљивог дела отпада.

При неселективном прикупљању отпада као рјешења се могу понудити:

 

1. Одлагање

Комунални отпад се без или уз врло малу предобраду одлаже на санитарне депоније. Биоразградљиви дио комуналног отпада подложан је анаеробној разградњи што доводи до стварања метана чиме овакав начин збрињавања отпада доприноси глобалном отопљавању.

 

2. Спаљивање

Комунални отпад се спаљује без или уз врло малу предобраду у великим котловима за сагоревање отпада. У новије вријеме врши се искључиво спаљивање уз искоришћењавање ослобођене енергије. Постројења за спаљивање отпада опремају се веома сложеним системима за пречишћавање димних гасова. Објекти који се граде имају капацитет од најмање 100.000 тона годишње.

 

3. Механичко-биолошка обрада

У неким земљама се промовише као опција за предобраду комуналног отпада прије одлагања. Сирови комунални отпад се уз евентуално претходно одвајање рециклабилних материјала (пластика, метали, папир), подвргава низу механичко-биолошких поступака као што су УСИТЊАВАЊЕ, ПРОСИЈАВАЊЕ и КОМПОСТИРАЊЕ са циљем смањења биолошке активности и запремине. Добијени материјал (компост лошијег квалитета) се одлаже или у случају бољег квалитета користи за покривање и уређивање (озелењавање) депонија отпада. Не сме се користити за пољопривредну производњу. Механичко-биолошка обрада пре одлагања, битно смањује емисије метана са депонија.

 

4. Остале опције

Да би се примијенило рециклирање (стакло, папир, метали, и др.) или компостирање (биоразградљиви отпад) неселективно прикупљеног отпада, неопходно је раздвајање отпада што је везано са доста потешкоћа. Тада се примјењују веома сложени уређаји за накнадну сепарацију чиме се постиже половичан учинак уз релативно високу цијену.

 

Деп-от

Еко-деп