Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Личне финансије
Одштампај

Порез на доходак

Порез на доходак плаћају физичка лица која остварују доходак, а у складу са одредбама Закона о порезу на доходак,

Дохотци који подлијежу опроезивању

Порез на доходак физичких лица обрачунава се и плаћана доходак од:

 • личних примања,
 • самосталне дјелатности,
 • ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине,
 • капитала,
 • капиталних добитака,
 • из страних извора и
 • осталог дохотка.

 

Пореска стопа

Порез на доходак плаћа се по стопи од 10%, осим на доходак малог предузетника и доходак из страних извора.

 

Приходи који се не укључују у утврђивање пореске основице

 

Порез на доходак остварен по основу радног односа не плаћа се на: 

 • отпремнину приликом одласка у пензију до висине три посљедње исплаћене нето плате лицу које одлази у пензију,
 • отпремнину приликом престанка радног односа исплаћену до минималног износа прописаног законом којим се уређују радни односи,
 • надокнаду трошкова из здравственог осигурања, осим накнада плате,
 • једнократну помоћ по основу рођења дјетета коју послодавац исплати запосленом до висине једне просјечне мјесечне нето плате у Републици Српској према посљедњем објављеном податку Републичког завода за статистику,
 • jеднократну помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице, или тешке инвалидности или дуготрајне болести запосленог, до износа три просјечне нето плате у Републици Српској према посљедњем податку Републичког завода за статистику,
 • једнократну помоћ за санацију штете настале као посљедица елементарних непогода или природне катастрофе коју послодавац исплаћује запосленом до износа три просјечне нето плате у Републици Српској према посљедњем податку Републичког завода за статистику,
 • поклоне које дају послодавци за дјецу запослених, старости до 15 година, поводом празника, који износе до 100 КМ по дјетету на годишњем нивоу,
 • надокнаду трошкова смјештаја који послодавац обезбјеђује запосленом упућеном на привремени рад у друго мјесто гдје се обавља дјелатност, уколико је неопходно да запослени користи смјештај ради обављања радних задатака, до висине стварних трошкова,
 • надокнаду путних трошкова и дневница запосленима у сврху службених путовања или привременог обављања радних задатака и члановима органа удружења грађана по позиву органа, до износа утврђеног актом Владе Републике Српске,
 • накнаде трошкова превоза на посао и са посла до висине цијене превозне карте у јавном превозу,
 • трошкове припремања топлог оброка у властитим ресторанима код послодавца или топлог оброка испорученог послодавцу од лица регистрованог за услуге кетеринга, а највише до 4,5 КМ дневно по запосленом и
 • камату на наплаћена потраживања из радног односа

 

Порез на доходак остварен по другом основу не плаћа се на:

 • пензије, осим пензија по основу уплаћеног пензијског доприноса за добровољно пензијско осигурање у добровољним капитализованим пензијским фондовима до 1.200 КМ годишње,
 • примања остварена по основу права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,
 • примања по основу дјечијег и материнског додатка и новчане помоћи за опрему новорођене дјеце у складу са прописима којима се уређује дјечија заштита,
 • стипендије ученицима и студентима на редовном школовању које износе до 75% просјечне мјесечне нето плате у Републици Српској према посљедњем објављеном податку Републичког завода за статистику,
 • накнаду за вријеме незапослености, у складу са прописима којима се уређује област запошљавања и права током незапослености,
 • новчана давања у складу са законом којим се уређује социјална заштита,
 • примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи,
 • исплату осигураних сума осигурања имовине и лица, као и на исплату осигураних сума осигурања лица којима се надокнађује претрпљена штета, осим на исплату осигурања за измаклу корист или добит,
 • коначну исплату животног осигурања, осим износа уплаћене премије животног осигурања до 1.200 КМ годишње,
 • накнаду стварне материјалне и нематеријалне штете, укључујући и камату на досуђене износе накнаде штете,
 • приходе по основу камате на штедњу у банкама, штедионицама и штедно-кредитним задругама, добровољним пензијским фондовима, банковним рачунима (жиро рачун, девизни рачуни и друго),
 • премије, субвенције и регрес из буџета Републике Српске, као и на ПДВ надокнаде у складу са законом којим се уређује порез на додату вриједност, које се исплаћују на посебан намјенски рачун отворен код пословне банке,
 • приход од дивиденде и удјела у добити привредног друштва и
 • приходе од продаје покретних ствари коришћених у личне сврхе.

 

 

Умањење пореске основице

 

Пореска основица пореза на доходак умањује се за:

 • лични одбитак пореског обвезника у износу од 6.000 КМ на годишњем нивоу,
 • 900 КМ, на годишњем нивоу, по сваком издржаваном члану уже породице,
 • износ камате плаћене на стамбени кредит,
 • износ уплаћеног пензијског доприноса за добровољно пензијско осигурање до 1.200 КМ годишње и
 • износ уплаћене премије животног осигурања код друштва за осигурање које посједује дозволу Агенције за осигурање Републике Српске, до 1.200 КМ годишње

Захтјев за умањење пореске основице

Захтјев за умањење пореске основице подноси се на обрасцу 1001/1 , а најкасније до 31.марта текуће за претходну годину.

 

Рок за подношење пријаве

Годишња пореска пријава за порез на доходак подноси се на обрасцу 1004 и ако је потребно на обрасцу 1005, а најкасније до до 31.марта текуће године, за претходну годину.

 

Рок плаћања

Порез на доходак дужни сте платити најкасније до 31.марта текуће године, а за претходну годину. Уплата се врши на рачун јавних прихода Репиблике Српске.

 

Обрасци

Пореска управа РС

Закон о порезу на доходак  

Закон о измјнама и допунама Закона о порезу на доходак